ศาสนพิธี คือ พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา หรือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา กระนั้นก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมประเภทใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่มีสารัตถะอยู่ที่การเสริมสร้างความดีงาม และความบริสุทธิ์ของผู้ร่วมพิธีกรรมเป็นพื้นฐาน
สำหรับศาสนพิธีต่าง ๆ ที่กระทำกันในศาสนาพุทธนั้นเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมาย มิใช่เกิดจากศรัทธาที่เลื่อนลอยหรือไร้เหตุผล ซึ่งการประกอบพิธีกรรมนั้นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของคน เพื่อให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน การกราบ การไหว้ การเวียนเทียน แห่เทียนพรรษา เป็นต้น.

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันมาฆบูชา
- วันอัฎฐมีบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา


พิธีทำบุญ ( งานมงคล )
- พิธีทอดกฐิน
- ทอดผ้าป่า
- ประเพณีตักบาตรเทโว
- ประเพณีเทศน์มหาชาติ

- งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
- งานทำบุญมงคลสมรส
- งานสลากภัต (ก๋วยสลาก)


รวมสารพัด พุทธศาสนพิธี
พิธีบรรพชาอุปสมบท ( บวชพระ-บวชเณร )
- แบบธรรมยุติ ( เอสาหัง )
- แบบมหานิกาย ( อุกาสะ )
พิธีบวชพราหมณ์
( นุ่งขาวห่มขาวถือศีล 8 ไม่โกนหัว )

งานปริวาสกรรมทั่วไทย ตลอดปี


Warning: include(../../footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/watkohco/domains/watkoh.com/public_html/data/ssn_phitee/index.php on line 47

Warning: include(../../footer.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/watkohco/domains/watkoh.com/public_html/data/ssn_phitee/index.php on line 47

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../../footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/watkohco/domains/watkoh.com/public_html/data/ssn_phitee/index.php on line 47