วันที่ ๒-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ขยายภาพ

( รับสุภาพสตรี บวชศีลจาริณีด้วย อายุ 13-50 ปี )

ความเป็นมาของโครงการ
ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพที่ยุ่งยาก เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบ วินัย กอป์รกับบุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้น การพัฒนาความรู้การปลูกฝังคุณธรรมจึงต้องควบคู่กันไป

ด้วยเหตุนี้ พระครู สุเวทกิตติคุณ ประธานโครงการ ฯ จึงได้ให้มีการ บรรพชา อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อที่จะช่วยพัฒนา เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี
2. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักการเจริญ สมาธิภาวนา
4. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์ ถึง 16 ปี
2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ( พิการ )
3. กล่าว คำขอบรรพชา ได้ด้วยตนเอง และอยู่จนครบกำหนดโครงการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

หลักฐานการ สมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขาวดำ หรือสี (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น

การสมัคร
1. สมัครได้ที่ วัดเกาะวาลุการาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2559
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองพาไปในวันที่สมัครด้วย ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น )

การเตรียมของ
1. ของใช้ส่วนตัวใน กิจวัตรประจำวัน เช่น ขันน้ำ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก
2. ผ้าห่มขนาดเล็ก 1 ผืน ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน
3. ชุดลำลอง ใส่ก่อนบวช ( เช่น เสื้อยืดแขนสั้น กางเกงขาสั้น ประมาณ 3 ชุด )
4. เข็มขัดนักเรียน 1 เส้น ( ใช้ในวันบวชนาค ) ชุดนาคทางวัดจัดเตรียมไว้แล้ว
5. ชุดไตรจีวร และอัฐบริขาร ทางกรรมการวัด ได้จัดเตรียมไว้ให้ บูชา ชุดละ 500 บาท ( สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพ ) สำหรับผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ.

สถานที่อบรม
ก. ภาคทดสอบก่อนบรรพชา - วัดเกาะวาลุการาม ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง
ข. ภาควิชาการศึกษา ปริยัติ - ปฏิบัติ - วัดเกาะวาลุการาม ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง

ระยะเวลาในการอบรม
ภาคทดสอบ ก่อนบรรพชา 1วัน - ภาควิชาการศึกษา ปริยัติ - ปฏิบัติ 15 วัน

 

กิจวัตรประจำวัน
04.00 น. สัญญาณระฆังตื่นนอน
04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.00 น. อบรมเจริญสมาธิภาวนา
05.30 น. ฉันเช้า
06.00 น. ออกรับบิณฑบาต
08.30 น. สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม
9.00 น. เข้าอบรม
10.45 น. พิธีถวายสังฆทาน
11.00 น. ออกรับบิณฑบาต- ฉันเพล
14.00 น. สัญญาณเตรียมพร้อม
14.30 น. ธรรมะบรรยาย อบรมธรรม
15.30 น. ถวายน้ำปานะ
16.00 น. พักและกิจกรรมพิเศษ
17.00 น. เตรียมตัวสรงน้ำ
18.00 น. สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม
18.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น
19.30 น. อบรมเจริญสมาธิภาวนา
20.30 น. ธรรมะก่อนนอน - ฉันน้ำปานะ
21.15 น. ดับไฟ - จำวัด


วิธีดำเนินการ

1. เลขานุการทำโครงการฯ เสนอท่านประธานโครงการ เพื่ออนุมัติ
2. ประธานโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วางแผนติดต่อประสานงานบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการอบรม
3. ประธานโครงการฯ ทำหนังสือจัดการอบรมอุปสมบทหมู่ถึงเจ้าคณะอำเภอเมือง ผู้อำนวยการอาจารย์ใหญ่โรงเรียนต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยประชาสัมพันธ์งานเพื่อให้สาธุชนทราบ
4. กำหนดพิธีบรรพชาอบรมอุปสมบทหมู่
5. ปฏิบัติตามระยะเวลาการอบรมทั้ง 3 ภาค
6. กำหนดสถานที่ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท - อบรมภาควิชาการ - ภาคปฏิบัติ
7. ประเมินผลโครงการ

สถานที่อบรม
1. ภาควิชาการศึกษา ปริยัติ - ปฏิบัติ ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. ภาคทัศนศึกษาธรรมสัญจรหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามแต่จะกำหนดให้ของแต่ละปี

ระยะเวลาในการอบรม ( 2-17 เมษายน )

ก. ภาคทดสอบก่อนบรรพชาหมู่ 1 ครั้ง
ข. ภาควิชาการศึกษา ปริยัติ - ปฏิบัติ 10 วัน
ค. ภาคทัศนศึกษาธรรมสัญจร (ในระหว่างการอบรม 2 วัน)

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร
ประธานโครงการ/ ฝ่ายบริหาร
2. พระอภิชาติ สีลเตโช วิทยากร
3 . พระณรงค์ ปญฺญาธโร วิทยากร
4 . พระกล้าณรงค์ พุทฺธิวีโร เครื่องเสียง
5 . พระวีระพงษ์ สุจิตฺโต ประสานงานทั่วไป

6. พระชายแดน อตฺตทโม เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
7 . พระธนัฏชัย ฝ่ายจัดเลี้ยง
8 . คุณพรรณี จันทราช เหรัญญิก
9 . คุณทองสุข รัตนชัย กรรมการ
10. คุณสุนทร อินพรหม กรรมการ

ผู้อุปการะโครงการ ฯ
1. คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
2. พุทธบริษัททั่วๆไป
3. คณะกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการามคณะอนุกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม

งบประมาณในการจัดงาน
1. ค่าภัตตาหาร ในการอบรม 15 วัน 80,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลภิกษุ- สามเณรอาพาธตลอดการอบรม 3,000 บาท
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์การสอนศีลธรรมและเอกสารต่างๆ 10,000 บาท
4. ค่าพาหนะกรรมการ วิทยากรที่มาช่วยตลอดโครงการ 10,000 บาท
5. ค่าน้ำมันรถและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถตลอดโครงการ 5,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถวายพระอุปัชฌาย์,พระวิทยากร ฯลฯ) 50,000 บาท
รวมยอดรายจ่ายอื่นๆประมาณ 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมบรรพชาอบรมฯมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติ
2. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้รับความรู้ควบคู่ในการปลูกฝังศีลธรรม
3. ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมผัสชีวิตของความเป็นอยู่ ในการดำรงค์เพศบรรพชิตอย่างแท้จริง
4. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้คุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. เป็นการกระตุ้นเตือนผู้สนใจต่องานส่วนร่วมในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม
6. โครงการบรรพชาทำให้ผู้เข้าอบรมได้ "มีความรู้ คู่คุณธรรม"

( พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม ประธานโครงการ ฯ

ขอใบสมัคร
สนใจติดต่อขอระเบียบการสมัครอุปสมบทหมู่ ด่วน ณ วัดเกาะวาลุการาม (ทุกวัน ) ขอใบสมัคร สมัครได้ที่
- พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร ประธาน / หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการ ฯ
- พระวิรุฬวรรษ วิสุทฺธสีโล เลขานุการโครงการ ฯ
รับสมัคร - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2559

ขอเชิญสาธุชนร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรอัฐบริขารต่อ 1 รูป 500 บาท
1.1 ผ้าไตร 1 ชุด (ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าอังสะ ประคตรัดเอว)
1.2 ชุดอดิเรก 1 ชุด
1.3 บาตร และบริขาร
1.4 ย่าม และผ้าปูนั่งอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมครบชุด

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
2.1 เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ 1,500 บาท
2.2 เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ 2,000 บาท
2.3 เจ้าภาพน้ำปานะภาคบ่าย มื้อละ 700 บาท
2.4 เจ้าภาพน้ำปานะภาคค่ำ มื้อละ 700 บาท


++ หากผู้ใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสงค์จะบริจาคทั้งหมดขอเชิญติดต่อได้ที่
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

โทร 054-217528 , 054-323426 , 081-6817200
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โอนเงินเข้าบัญชี :ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม

หมายเลขบัญชี : 503-0-07047-8
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง

หมายเหต
หากท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อส่งใบอนุโมทนามาถึงท่าน.
>> คลิกแจ้ง..