บวชชี ศีลจาริณีปฏิบัติธรรม วัดเกาะวาลุการาม จ.ลำปาง

บวชชี ศีล8 (ศีลจาริณี) ปฏิบัติธรรม วัดเกาะวาลุการาม ลำปาง
สุภาพสตรีที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการชำระล้างจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน จึงจำเป็นต้องเตรียมใจของตัวเองให้พร้อม
เพื่อที่ว่าการสละเวลาอันมีค่าเพื่อมารักษาศีล ๘ จะได้ประโยชน์สูงสุด

สิ่งที่ต้องควบคุมมีสามอย่าง คือ กาย วาจา ใจ ทำให้ดี พูดให้ดี คิดให้ดี การมาประพฤติปฏิบัติย่อมจะได้ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์
มีผลทางด้านการพัฒนาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น
ชื่อว่าไม่เสียเวลากับการสละเวลา

คำแนะนำ
– ผู้ต้องการบวชชีพราหมณ์ต้องท่องศีล ๘ ให้ได้
– ติดต่อเจ้าหน้าที่ และทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ศีล ๘ มีความหมายคือ
สำหรับฝึกตนให้ยิ่งขึ้นไปโดยรักษาในบางโอกาส หรือมีศรัทธาจะรักษาประจำก็ได้ เช่น แม่ชีมักรักษาประจำ หัวข้อเหมือนศีล ๕
แต่เปลี่ยนข้อ ๓ และเติมข้อ ๖-๗-๘ คือ

๑. เว้นจากทำลายชีวิต
๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้
๓. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์ คือเว้นจากร่วมประเวณี
๔. เว้นจากพูดเท็จ
๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือเที่ยงแล้วไป
๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเคลื่องลูบไล้
ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
๘. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหราฟุ่มเฟือย

*** ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://www.watkoh.com/chee/silcharinee.docx

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 081 681 7200

บวชชี บวชชีพราหมณ์ บวชศีล8 ศีลจาริณี บวชชีจังหวัดลำปาง