ภาพสามเณร 2559

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 35 ประจำปี 2559
สำเร็จลุล่วงไปแล้วด้วยความเรียบร้อย

ขออนุโมทนาเจ้าภาพผ้าไตรบริขาร ภัตตาหาร น้ำปานะ และร่วมสนับสนุนงานนี้
จงประสพแต่ความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป สาธุ สาธุ สาธุ