โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5-15 ธันวาคม 2558 วัดเกาะวาลุการาม

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 5-15 ธันวาคม 2558 วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
คณะสงฆ์ และกรรมการวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ภาคปฏิบัติ ศีล, สมาธิ ,ปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
๑.น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ปัจจุบัน เนื่องในวัน ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันราชสมภพ
๒. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้พุทธศาสนาภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะได้ขจัดข้อสงสัยและข้อโต้แย้งนานาประการเกี่ยวกับการฝึก สมาธิ และ หลักธรรมในพุทธศาสนา
๓. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รู้ ได้สัมผัส ได้ปฏิบัติตนในเพศบรรพชิตตามหลักพระธรรม วินัยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริงโดยตรง

[[ สำหรับข้าราชการไม่คิดเป็นวันลา ]]

คุณสมบัติของผู้สมัคร บวชพระ
๑. มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไปและ ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒ . เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
๓ . มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และสุราเรื้อรัง งดสูบบุหรี่ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
๔.ไม่มีภาระผูกพันธ์ระหว่างอุปสมบท เช่น การฝึกงาน การสอบ และเป็นผู้มีความอยู่-กิน ง่าย ปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้อย่างเคร่งครัด
๕. ต้องผ่านการฝึกซ้อม การฝึกตนก่อนบวช ครบตามกำหนดนัดซ้อม
( บวชพระ วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ )

(((( ผู้สนใจเข้าอุปสมบทอยู่ต่างจังหวัด รีบติดต่อด่วน )))))

การสมัคร ขอระเบียบการได้ ณ วัดเกาะวาลุการาม

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป (เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง จำนวน ๑ ชุด
๔. หลักฐานการอนุมัติให้ลาราชการได้ (ลากิจ) จำนวน ๑ ฉบับ ( ถ้ามี )
๕. ใบรับรอง ตรวจสุขภาพร่างกายตัวจริง ๑ ฉบับ

หมายเหตุ
๑. ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมปฎิบัติธรรม เนกขัมมะจารี – จาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบ ด้วยตนเอง ก่อนวันหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘

๒. ผู้สมัครที่เข้าร่วมปฎิบัติธรรม เนกขัมมะจารี – จาริณี เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ต้องสวม ใส่ชุดสีขาวล้วน และรักษาศีล ๘

กำหนดการอบรม ระยะเวลา ๑๐ วัน ภาคเช้า อบรมภาคปฏิบัติ ภาคบ่าย ธรรมะบรรยาย
การสมัคร ขอระเบียบการได้ที่สำนักงานเจ้าคณะตำบลสวนดอก ณ วัดเกาะวาลุการาม ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

((( ผู้บวชไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น )))

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ น. -เป็นต้นไปผู้สมัครบวชเข้ารายงานตัว ฟังโอวาท ซ้อมท่องคำบวช

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – โกนผมนาค แห่นาค รอบเมือง
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. – ทำขวัญนาค ( บ่าย )

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๐๐ น. – แห่นาค รอบโบสถ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ทำพิธีบรรพชา เป็นสามเณร
เวลา ๑๓.๐๐ น. – พิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

๕ -๑๕ ธันวาคม อบรมธรรมะภาคปริยัติ และปฏิบัติ ณ วัดเกาะวาลุการาม

พิธีปิดการอบรมและลาสิกขา วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น. – มอบวุฒิบัตร
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ลาสิกขาหมู่หมดทุกรูปสำหรับสาธุชนทั่วไป

ขอใบสมัคร
สนใจติดต่อขอระเบียบการสมัครอุปสมบทหมู่ ด่วน ณ วัดเกาะวาลุการาม (ทุกวัน )ขอใบสมัคร สมัครได้ที่
– พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร ประธาน / หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการ ฯ
รับสมัคร – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร O8I-68I72OO

ใบท่องคำขออุปสมบท ใบสมัครบวช ใบสมัครบวชเนกขัมมะ

ขอเชิญสาธุชนร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

เจ้าภาพ – ภัตตาหารเช้ามื้อละ 1500 บาท  – ภัตตาหารเพลมื้อละ 2500 บาท

เจ้าภาพ – น้ำปานะบ่าย 800 บาท              – น้ำปานะค่ำ 800 บาท

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ต่อ 1 รูป 1,000 บาท
1.1 ผ้าไตร 1 ชุด (ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าสังฆาฏิ ผ้าอังสะ ประคตรัดเอว) 400 บาท
1.2 ชุดอดิเรก 1 ชุด (ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าอาบน้ำฝน) 300 บาท
1.3 บาตร และบริขาร (ที่กรองน้ำ มีดโกน เข็มเย็บผ้า และด้าย) 200 บาท
1.4 ย่าม และผ้าปูนั่งอื่น ๆ ที่จำเป็น 100 บาท รวมครบชุด 1,000 บาท

 


หากผู้ใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสงค์จะบริจาคทั้งหมดขอเชิญติดต่อได้ที่
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร 054-217528 , 054-323426 , 081-6817200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ใบอนุโมทนาบัตร

เลขบัญชี : 503-0-07047-8
ชื่อบัญชี : วัดเกาะวาลุการาม

ธนาคาร : กรุงไทย สาขาลำปาง
>> อย่าลืม ส่งชื่อที่อยู่ให้ทราบด้วย หากต้องการใบอนุโมทนา<<<

คำถามที่ถามบ่อยๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่…–> https://www.watkoh.com/upasombot/

Comments

comments