บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑-๑๖ เม.ย.๖๐

ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพที่ยุ่งยาก เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบ วินัย กอป์รกับบุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้น การพัฒนาความรู้การปลูกฝังคุณธรรมจึงต้องควบคู่กันไป

ด้วยเหตุนี้ พระครู สุเวทกิตติคุณ ประธานโครงการ ฯ จึงได้ให้มีการ บรรพชา อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อที่จะช่วยพัฒนา เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี
2. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักการเจริญ สมาธิภาวนา
4. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์ ถึง 16 ปี
2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ( พิการ )
3. กล่าว คำขอบรรพชา ได้ด้วยตนเอง และอยู่จนครบกำหนดโครงการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

หลักฐานการ สมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขาวดำ หรือสี (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น

การสมัคร
1. สมัครได้ที่ วัดเกาะวาลุการาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2560
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองพาไปในวันที่สมัครด้วย ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น )

ขอเชิญสาธุชนร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรอัฐบริขารต่อ 1 รูป 500 บาท
1.1 ผ้าไตร 1 ชุด (ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าอังสะ ประคตรัดเอว)
1.2 ชุดอดิเรก 1 ชุด
1.3 บาตร และบริขาร
1.4 ย่าม และผ้าปูนั่งอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมครบชุด

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
2.1 เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ 1,500 บาท
2.2 เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ 2,000 บาท
2.3 เจ้าภาพน้ำปานะภาคบ่าย มื้อละ 700 บาท
2.4 เจ้าภาพน้ำปานะภาคค่ำ มื้อละ 700 บาท


++ หากผู้ใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสงค์จะบริจาคทั้งหมดขอเชิญติดต่อได้ที่
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.watkoh.com/data/donation/
โทร 054-217528 , 054-323426 , 081-6817200
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments

comments

canlı casino siteleri, lisanslı casino siteleri, canlı bahis siteleri tempobet, 1xbet giriş, kiev escort, betist, bitcoin ile bahis, bitcoin ile bahis para yatırma mobil porno porno izle