โครงการย้ายที่บรรจุกระดูกไปตั้งในสถานที่ใหม่

บริเวณรอบเจดีย์ วัดเกาะฯ.เต็มไปด้วยสถูปบรรจุอัฏฐิคนตายมานานกว่า 50ปี บัดนี้อาตมาเห็นว่าไม่เหมาะกับการเป็นที่ตั้งของเจดีย์ จึงได้มีโครงการย้ายที่บรรจุกระดูกไปตั้งในสถานที่ใหม่ เพื่อให้บริเวณนั้นเป็นที่ไหว้สักการะบูชาและเดินประทักษิณรอบเจดีย์ จึงแจ้งไว้ให้ทราบ หากญาติผู้ล่วงลับไปมาแล้วไม่พบสถูปบรรจุกระดูก  (ไม่ได้ทำลายแต่ย้ายที่ตั้ง)

Comments

comments