บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑-๑๖ เม.ย.๖๐

ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพที่ยุ่งยาก เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบ วินัย กอป์รกับบุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้น การพัฒนาความรู้การปลูกฝังคุณธรรมจึงต้องควบคู่กันไป

ด้วยเหตุนี้ พระครู สุเวทกิตติคุณ ประธานโครงการ ฯ จึงได้ให้มีการ บรรพชา อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อที่จะช่วยพัฒนา เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี
2. เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อรู้หลักในการศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักการเจริญ สมาธิภาวนา
4. เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

คุณสมบัติ
1. มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์ ถึง 16 ปี
2. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ( พิการ )
3. กล่าว คำขอบรรพชา ได้ด้วยตนเอง และอยู่จนครบกำหนดโครงการอบรม
4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

หลักฐานการ สมัคร
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขาวดำ หรือสี (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 แผ่น

การสมัคร
1. สมัครได้ที่ วัดเกาะวาลุการาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มีนาคม 2560
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครองพาไปในวันที่สมัครด้วย ( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น )

ขอเชิญสาธุชนร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

1. ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรอัฐบริขารต่อ 1 รูป 500 บาท
1.1 ผ้าไตร 1 ชุด (ผ้าสบง ผ้าจีวร ผ้าอังสะ ประคตรัดเอว)
1.2 ชุดอดิเรก 1 ชุด
1.3 บาตร และบริขาร
1.4 ย่าม และผ้าปูนั่งอื่น ๆ ที่จำเป็นรวมครบชุด

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ
2.1 เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ 1,500 บาท
2.2 เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ 2,000 บาท
2.3 เจ้าภาพน้ำปานะภาคบ่าย มื้อละ 700 บาท
2.4 เจ้าภาพน้ำปานะภาคค่ำ มื้อละ 700 บาท


++ หากผู้ใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสงค์จะบริจาคทั้งหมดขอเชิญติดต่อได้ที่
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
https://www.watkoh.com/data/donation/
โทร 054-217528 , 054-323426 , 081-6817200
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน

 

Comments

comments