งานทอดกฐินสามัคคี วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประธาน คุณสมศักดิ์-เนาวรัตน์ บุญประสม และครอบครัว

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานอุปถัมภ์ผ้ากฐิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , สมาทานเบญจศีล
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์การทอดกฐิน
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ,พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน ,เสร็จพิธี

Comments

comments