โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๑–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๑–๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท โดยเชิญชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดอื่นๆ เข้าบรรพชาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คุณสมบัติ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ)
๓. กล่าวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยู่จนครบโครงการอบรม
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในภาพอาจจะมี 1 คน, รองเท้า

บวชฟรี
(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ติดต่อโทร.๐๕๔-๒๑๗๕๒๘ , ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ เว็บไซต์ www.watkoh.com

ระเบียบการขอสมัครอุปสมบทหมู่
วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
…………………………………………..

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี (สำหรับข้าราชการไม่คิดเป็นวันลา)
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
๓. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และสุราเรื้อรัง
(( ควรงดสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาการอบรม ))
๔. ไม่มีภาระผูกพันระหว่างอุปสมบทเช่นการฝึกงานการสอบและเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้
๕. ต้องผ่านการฝึกซ้อมการฝึกตนก่อนบวชครบตามกำหนดนัดซ้อม

หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด ๒ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
(เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการจำนวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการอนุมัติให้ลาราชการได้(ลากิจ)จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบตรวจเลือดว่าปลอดจากโรคเอดส์และสารเสพติดตัวจริงจำนวน ๑ ฉบับ

การเตรียมของ
ของใช้ส่วนตัวในกิจวัตรประจำวันเช่นขันน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยารักษาโรค ผ้าเช็ดตัว ปากกา สมุดบันทึกฯลฯ ชุดนาคทางวัดจัดไว้ให้แล้ว ชุดผ้าไตร-อัฐบริขารทางวัดจัดไว้ให้แล้ว

หมายเหตุ
ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบด้วยตนเองก่อนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไปผู้สมัครบวชเข้ารายงานตัวและค้างคืนที่วัดเกาะฯ (มีอาหารกลางวันบริการ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://www.watkoh.com/doc/upasombot_60.pdf

https://www.watkoh.com/doc/upasombot_60.doc

กำหนดการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
………………………………………………………

วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สมัครอุปสมบทเข้ารายงานตัวฟังปฐมนิเทศซ้อมท่องคำบรรพชาอุปสมบท

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีเปิดงานอุปสมบท
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แห่นาค รอบเมืองลำปาง
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ทำขวัญนาค
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. บิดา–มารดามอบผ้าไตรให้ลูกนาค

วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. แห่นาค รอบอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีมอบผ้าไตร (สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพผ้าไตร)
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันทั้งหมด
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฉันเพล (สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

สำหรับท่านสาธุชนประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์

เจ้าภาพบวชพระ ๑ รูป ผ้าไตร+อัฐบริขาร ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ ๒,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำปานะบ่าย–ค่ำ มื้อละ ๘๐๐ บาท

(หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา)

ตู้บริจาค https://www.watkoh.com/data/donation/

ท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ
เชิญติดต่อได้ที่กองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘, ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖, ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ www.watkoh.com

Comments

comments

canlı casino siteleri, lisanslı casino siteleri, canlı bahis siteleri tempobet, 1xbet giriş, kiev escort, betist, bitcoin ile bahis, bitcoin ile bahis para yatırma mobil porno porno izle