โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ณ วัดเกาะวาลุการาม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพที่ยุ่งยาก เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบวินัย ประกอบกับบุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น
ดังนั้นทางเกาะวาลุการาม จึงได้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อที่จะช่วยพัฒนา เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมสืบต่อไป

* ผู้สมัครบวชไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดาวน์โหลด ใบสมัคร และระเบียบกำหนดการ วันเวลาทั้งหมดที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ใบสมัครบวช-แบบ-Word

ใบสมัครบวช-แบบ-PDF

 

Comments

comments