โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๑–๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ระหว่างวันที่ ๑–๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้ วันที่ ๕ ธันวาคม ทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของชาติไทย อันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต คณะสงฆ์และกรรมการมูลนิธิวัดเกาะวาลุการาม ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท โดยเชิญชวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ในจังหวัดลำปาง และจังหวัดอื่นๆ เข้าบรรพชาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเวลาที่ได้กำหนดไว้
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอุปสมบทได้ศึกษาปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิภาวนาและรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสันโดษพอเพียง
๓. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป

คุณสมบัติ
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี
๒. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภาพ (พิการ)
๓. กล่าวคำขอบรรพชา-อุปสมบท ได้ด้วยตนเองและอยู่จนครบโครงการอบรม
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(ผู้สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

บวชฟรี
ติดต่อโทร.๐๕๔-๒๑๗๕๒๘ , ๐๕๔-๓๒๓๔๒๖ , ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ เว็บไซต์ www.watkoh.com

ระเบียบการขอสมัครอุปสมบทหมู่
วันที่ ๑-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
…………………………………………..

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๖๐ ปี (สำหรับข้าราชการไม่คิดเป็นวันลา)
๒. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
๓. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่ติดยาเสพติด และสุราเรื้อรัง
(( ควรงดสูบบุหรี่ตลอดระยะเวลาการอบรม ))
๔. ไม่มีภาระผูกพันระหว่างอุปสมบทเช่นการฝึกงานการสอบและเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้
๕. ต้องผ่านการฝึกซ้อมการฝึกตนก่อนบวชครบตามกำหนดนัดซ้อม

หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาขนาด ๒ นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
(เขียนชื่อนามสกุลติดหลังรูปด้วย)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการจำนวน ๑ ฉบับ
๔. หลักฐานการอนุมัติให้ลาราชการได้(ลากิจ)จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบตรวจเลือดว่าปลอดจากโรคเอดส์และสารเสพติดตัวจริงจำนวน ๑ ฉบับ

การเตรียมของ
ของใช้ส่วนตัวในกิจวัตรประจำวันเช่นขันน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยารักษาโรค ผ้าเช็ดตัว ปากกา สมุดบันทึกฯลฯ ชุดนาคทางวัดจัดไว้ให้แล้ว ชุดผ้าไตร-อัฐบริขารทางวัดจัดไว้ให้แล้ว

หมายเหตุ
ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบด้วยตนเองก่อนวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไปผู้สมัครบวชเข้ารายงานตัวและค้างคืนที่วัดเกาะฯ (มีอาหารกลางวันบริการ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://www.watkoh.com/doc/upasombot_2561.doc

กำหนดการอุปสมบทหมู่ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
………………………………………………………

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สมัครอุปสมบทเข้ารายงานตัวฟังปฐมนิเทศซ้อมท่องคำบรรพชาอุปสมบท

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาค
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีเปิดงานอุปสมบท
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. แห่นาค รอบเมืองลำปาง
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล (ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ทำขวัญนาค
เวลา ๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น. บิดา–มารดามอบผ้าไตรให้ลูกนาค

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. แห่นาค รอบอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น. ทำพิธีมอบผ้าไตร (สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพผ้าไตร)
เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น. บรรพชาเป็นสามเณรพร้อมกันทั้งหมด
เวลา ๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น. ฉันเพล (สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน)
เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

สำหรับท่านสาธุชนประสงค์จะเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์

เจ้าภาพบวชพระ ๑ รูป ผ้าไตร+อัฐบริขาร ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเช้า มื้อละ ๑,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพภัตตาหารเพล มื้อละ ๒,๕๐๐ บาท
เจ้าภาพน้ำปานะบ่าย–ค่ำ มื้อละ ๘๐๐ บาท

(หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา)

ตู้บริจาค https://www.watkoh.com/data/donation/

ท่านใดมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ
เชิญติดต่อได้ที่กองงานเลขานุการวัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร. ๐๘๑-๖๘๑๗๒๐๐ www.watkoh.com

Comments

comments