โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๘ เฉลิมพระเกียรติ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๓๘ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ ๖-๒๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วัดเกาะวาลุการาม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
***************
ด้วยสภาพสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย และอยู่ในสภาพที่ยุ่งยาก เพราะบุคคล ซึ่งอยู่ร่วมกันนั้น ขาดระเบียบวินัย ประกอบกับบุคคลในสังคมนั้นถูกละเลยเพิกเฉยในการฟื้นฟู จิตใจ และการปลูกฝังศีลธรรมบุคคลในสังคมนั้นก็จะมีสภาพจิตใจที่เสื่อมโทรม ด้วยสภาวะแวดล้อมต่างๆ จึงส่งผลออกมาในรูปปัญหาของสังคม เช่น ปัญหา อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหา ครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน เหล่านี้เป็นต้น
ดังนั้นในวโรกาส วันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทางวัดเกาะวาลุการาม จึงได้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และช่วยพัฒนา เยาวชนในสังคมให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพื่อศึกษาหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิต
๓. เพื่อฝึกปฏิบัติพระกรรมฐาน ทำสมาธิภาวนา
๔. เพื่อฝึกให้มีระเบียบวินัย พึ่งพาตนเองได้ และปรับตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ลดละความเห็นแก่ตัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดระเบียบการและใบสมัครที่ลิงค์ด้านล่าง…

https://www.watkoh.com/doc/novice2562.doc

https://www.watkoh.com/doc/novice2562.pdf

 

Comments

comments