สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลทั้งหลาย

วัดเกาะวาลุการาม ขออวยพรให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนะสาร สมบัติ ทุกประการเทอญ..

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

Comments

comments