ขอเชิญร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะศาลาการเปรียญ

วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

วัดเกาะวาลุการาม เกิดขึ้นจากพ่อค้าแม่ค้าคหบดี       แถวถนนตลาดจีนซึ่งมีความตั้งใจจะสร้างวัดอยู่แล้ว ได้เห็นว่าเกาะกลางที่แยกแม่น้ำออกเป็นสองแคว ใกล้หลังบ้านที่พวกตนอาศัยอยู่ พอจะข้ามไปมาอุปถัมภ์ทำบุญสุนทานได้สะดวก ทั้งตั้งอยู่ในที่แยกออกไปเป็นสัดส่วนต่างหากไม่ปะปนกับชุมชน เป็นทำเลร่มเย็นเหมาะสมเป็นอารามสถานได้ดี ต่างก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใส สนับสนุนออกทุนทรัพย์ทั้งกำลังกายกำลังใจแผ้วถางตามกำลังศรัทธา อาคารหลังแรกของวัดจึงเกิดขึ้น เป็นกุฏิไม้ไผ่ หลังคามุงตอนตึงฝาขัดแตะ ประมาณปี พ.ศ.๒๔๒๗

เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ หลวงพ่อกริ่ม จันทวังโส เดินธุดงค์มาจาก จ.จันทบุรี (มรณภาพ พ.ศ.๒๔๘๗)

เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ หลวงพ่อเอม เมตฺติโก  มาจาก จ.อุทัยธานี  ได้จัดสร้างศาลาการเปรียญหลังนี้ (มรณภาพ พ.ศ.๒๔๙๘)

เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ พระครูสุเวทกิตติคุณ (หลวงพ่อบุญชุบ ทินฺนโก) เดินธุดงค์มาจาก จ.ชัยนาท (มรณภาพ พ.ศ.๒๕๔๗)

เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ (ปัจจุบัน) พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร  บ้านเกิด จังหวัดพิจิตร

ศาลาการเปรียญทรงไทยภาคกลาง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ ใช้ในกิจกรรมงานบุญเอนกประสงค์ เช่น           การทอดกฐิน, ผ้าป่า ทำบุญวันเข้าพรรษา,ออกพรรษา ทำบุญวันพระถวายภัตตาหาร ฟังเทศน์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมประชุม ฯลฯ.  (หยุดใช้ศาลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีสภาพชำรุดมาก)

บัดนี้ทางคณะอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทั้งหลายได้มีจิตเจตนากุศลที่จะทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยสมทบบูรณะศาลาการเปรียญให้มีสภาพเหมาะสม สะดวกต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป

ดังนั้นจึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานทอดผ้าป่า ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Sala-800

กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์การทอดผ้าป่า

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่า , พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ แขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี

 ประธานอุปถัมภ์

คุณบุญชู ตรีทอง , พลเอกวิจักขฐ์-คุณสุภาพ สิริบรรสพ , คุณสุพล สุดอ่อน

ประธานดำเนินการ

พลเอก สุรคล-คุณมุกดา ท้วมเสม

 รองประธานดำเนินการ

พลตรี อโณทัย ชัยมงคล(ผบ.มทบ.32) , คุณจำลักษ์ กันเพ็ชร์(รอง ผวจ.ลำปาง) , พันเอก สันดุสิต ดีบุกคำ

 คณะกรรมการดำเนินการ

พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ

พลเอก กรีพล อุทิตสาร

พลตรี ทวี ชาลีวรรณ

พลโท กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน

พลโท พิศาล นาคผจญ

พลโท สุพจน์ บูรณจารี

พันเอก โสภณ  นันทสุวรรณ

พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี

พันโท ทินกร  วงศ์หมี

คุณกิติศักดิ์  เฮงษฎีกุล

คุณสุจิตรา   ศรีนุต

คุณเพชรา   กิตติโสภณ

ผศ.ปัทมา   อภิชัย

อาจารย์ กรณ์  จันทรวิโรจน์

แม่จันศิริ ดวงคำปัน

คุณกนกพจน์  ทองลอย

คุณลอเรนซา แมคโค (เดอะริเวอร์ไซด์เกสท์เฮ้าส์)

คุณสมศรี  อุดมพงษ์

ร้านครัวเจ๊นันท์

คุณไชยอนันต์ – คุณชนม์ณานันท์  ชนชัยพันธุ์ (ร้านถูกกองต้า)

คุณพรสวรรค์  เพิ่มวัฒนชัย

สท.สมหมาย พงษ์ไพบูลย์

คุณณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์

คุณวัลลพ-คุณพนิดา  แสวงการ(หจก.วัลกาญจน์)

คุณปนัดดา  ทาเกษม (ข้าวปั้นโบราณกาดกองต้า)

คุณศุภณกร ทิมมาศย์

คุณสุพล พัฒนานุกูล
สท.รัญจวน คำพิชัย
คุณแม่อุดมรัตน์ วังวรรณรัตน์
พลเอก โกศล ประทุมชาติ
พลตรี เสด็จ บัณฑิต
พลโท จรูญ แป้นแก้ว
พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม
พลโท กษิดิศ หลักกรด
พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ
พันโท ฉกาจ อาทิตย์
พันโท ชูเกียรติ มีโฉม
พันตรี องอาจ ท้วมเสม
คุณภูวณัฐ อินทราชัย
คุณประทิน กล้าผจญ
คุณสัญลักษณ์ เลิศปัญญานุช
อาจารย์บุญส่ง คูวรากูล
คุณอาคม สุวัณณกีฏะ (ร้านโก๋กาแฟ)
คุณปัทมา ท้วมเสม (เมมโมรี่ คาเฟ่)
คุณชนภัทร พานิชพรพันธ์ และครอบครัว (ชีวินคอฟฟี่)
คุณกนกพจน์ ทองลอย
คุณเชนค์ ทองลอย
คุณสุวัฒน์ ตรีมานะพันธ์
คุณทองดี-คุณนงนุช จอมวงศ์
คุณมิตร สุภาพ (ร้านบ้านระเบียงโคม)
คุณเบญญพัฒน์ วงษ์แก้วจันทร์ (ร้านกั๊ดต๊อง@กองต้า)
คุณพจนารถ พัฒนานุกูล (ประธานชุมชนกองต้าใต้)
คุณสุชาติ พฤฒิไพบูลย์วณิช (หจก.ก้าวรวมช่าง)
อาจารย์สุวภรณ์ ชูโต
อาจารย์วราภรณ์ มณีเทศ

พลเอก กรีพล อุทิตสาร            พลตรี ทวี ชาลีวรรณ

พลโท กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน

พลโท พิศาล นาคผจญ

พลโท สุพจน์ บูรณจารี

พันเอก โสภณ  นันทสุวรรณ

พันเอก อรรณพ  ธรรมลักษมี

พันโท ทินกร  วงศ์หมี

คุณกิติศักดิ์  เฮงษฎีกุล

คุณสุจิตรา   ศรีนุต

คุณเพชรา   กิตติโสภณ

ผศ.ปัทมา   อภิชัย

อาจารย์ กรณ์  จันทรวิโรจน์

แม่จันศิริ ดวงคำปัน

คุณกนกพจน์  ทองลอย

คุณลอเรนซา แมคโค (เดอะริเวอร์ไซด์เกสท์เฮ้าส์)

คุณสมศรี  อุดมพงษ์

ร้านครัวเจ๊นันท์

คุณไชยอนันต์ – คุณชนม์ณานันท์  ชนชัยพันธุ์ (ร้านถูกกองต้า)

คุณพรสวรรค์  เพิ่มวัฒนชัย

สท.สมหมาย พงษ์ไพบูลย์

คุณณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์

คุณวัลลพ-คุณพนิดา  แสวงการ(หจก.วัลกาญจน์)

คุณปนัดดา  ทาเกษม (ข้าวปั้นโบราณกาดกองต้า)

คุณศุภณกร ทิมมาศย์

คุณสุพล พัฒนานุกูล

สท.รัญจวน คำพิชัย

คุณแม่อุดมรัตน์ วังวรรณรัตน์
คุณสิริรักษ์ สุขรัตน์

พล.อ. ทรงวุฒิ จิตตานนท์

พลโท วินัย ฉ้งทับ

พลโท เกียรติศักดิ์ ดวงแดง

พลเอก เกษมสุข ตาคำ

พลโท ภาณุวัฒน์   เหนียวแน่น

พันเอก วิชาญ  ศรีภัทรางกูร

พันเอก นภดล  คามเกตุ

พันโท วิทยา  สุภานันท์

คุณทิพยา    จิวกิตติศักดิ์กุล

คุณพิมธิดา   ดีบุกคำ

คุณจตุภพ    ตันอุดม

ผศ.จริยา วิไลวรรณ

ดร.พัฒนา นาคทอง

ผอ.สุกัญญา ทรัพย์มณี

คุณจันทร์ฟอง  สุวัณณกีฏะและครอบครัว

คุณธุมาวดี สุวัณณกีฏะ (โรงคั่วกาแฟปรีดา)

คุณวริษฐา ไปมูลเปี่ยม (ฮอมม คอฟฟี่    ไทยแลนด์) และครอบครัว

คุณมนฤดี  อัศวศิริโรจน์ (บ้านเฮือนดอกแก้วเกสท์เฮ้าส์)

คุณสุนีรัตน์  วงศ์เดช (ร้านจรูญรัตน์)

คุณพรพิม  ตามรักษา (ร้านใส้อั่วคุณยาย)

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ (ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง)

คุณนพดล ผดุงพงษ์ (ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง)

คุณรัศณาวลี อภิรักษ์ภูวจร (รัตนทัวร์)

คุณวีรวงศ์  วงศ์สถิตดี (ร้านเตียวเชียงล้ง)

ดร.ภิฌษา  สัสสิณทราธร (น้องไอซ์)

คุณอุดมสิน-คุณจันทรำไพ หาญเมธี

ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ สุวรรณอัตถ์ (บ้านหม่องโง่ยซิ่น)

คณะกรรมการวัด 

 

คุณณรงค์ นันทหน่อ

คุณสมศักดิ์ แก้วบุญเรือง
คุณธรรมนันท์ อาริยะกุลโรจน์
พ.อ.อ.ธงชัย บุญสูงเพชร

คุณนพดล บุญรัตน์

คุณอนิรุทธ อินเลิศ

คุณกาญจนา ฉิมพาลี

คุณศรีวารี ตีรณวัฒนากูล

คุณกนกทิพย์ คชศักดิ์

คุณสุวิมล สายต๊ะวัง
คุณวิเชียร กอจันทร์กุล

คุณชฎาพร อินเลิศ

คุณมะลิวัลย์ สุกสี

คุณวรรณี โสวะ

คุณเพ็ญศิริ ใบไม้

คุณกมลพร วุฒิกุลวัฒนา

คุณวงศ์ทิพย์สุดา ลินพิศาล
ร.ต.ท.หญิง ดร.สาริศา สัสสินทร

          

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบได้ที่บัญชี

ธนาคาร : กรุงไทย  เลขบัญชี : 503-0-91924-4   (ลดหย่อนภาษีได้)

      

ขออวยพรให้ท่านพร้อมครอบครัวได้รับความ สิริสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผลด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

เจริญด้วย อายุ วรรณะ  สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ ทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ

วัดเกาะวาลุการาม      โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๘     www.watkoh.com

Comments

comments