PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : การแปลความหมายชื่อคน (ก-ฮ)  1. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ก , ข , ค , ฆ ,ง
  2. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร จ , ฉ , ช , ฌ , ญ
  3. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ
  4. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ด , ต , ถ , ท ,ธ ,น
  5. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร บ , ป , ผ , ฝ ,พ ,ฟ , ภ , ม
  6. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ย , ร , ล , ว
  7. แปลความหมายชื่อคน ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร ศ , ษ , ส , ห , ฬ , อ , ฮ
  8. วิธีตั้งชื่อที่เป็นมงคล ตามหลักโหราศาสตร์