PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประวัติพระอริยสงฆ์สาวก 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปเถระ
 3. พระภัททิยเถระ
 4. พระมหานามเถระ
 5. พระมหาอัสสชิเถระ
 6. พระยสเถระ
 7. พระวิมลเถระ
 8. พระสุพาหุเถระ
 9. พระปุณณชิเถระ
 10. พระควัมปติเถระ
 11. พระอุรุเวลกัสสปเถระ
 12. พระนทีกัสสปเถระ
 13. พระคยากัสสปเถระ
 14. พระสารีบุตรเถระ
 15. พระโมคคัลลานเถระ
 16. พระมหากัสสปเถระ
 17. พระมหากัจจายนเถระ
 18. พระอชิตเถระ
 19. พระติสสเมตเตยยเถระ
 20. พระปุณณกเถระ
 21. พระเมตตคูเถระ
 22. พระโธตกเถระ
 23. พระอุปสีวเถระ
 24. พระนันทกเถระ
 25. พระเหมกเถระ
 26. พระโตเทยยะเถระ
 27. พระกัปปะเถระ
 28. พระชตุกัณณีเถระ
 29. พระภัทราวุธเถระ
 30. พระอุทยเถระ
 31. พระโปสาลเถระ
 32. พระโมฆราชเถระ
 33. พระปิงคิยเถระ
 34. พระราธเถระ
 35. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
 36. พระกาฬุทายีเถระ
 37. พระนันทเถระ
 38. พระราหุลเถระ
 39. พระอุบาลีเถระ
 40. พระภัททิยเถระ
 41. พระอนุรุทธเถระ
 42. พระอานนทเถระ
 43. พระภคุเถระ
 44. พระกิมพิลเถระ
 45. พระโสณโกฬิวิสเถระ
 46. พระโสณรัฏฐปาลเถระ
 47. พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
 48. พระมหาปันถกเถระ
 49. พระจูฬปันถกเถระ
 50. พระโสณกุฏิกัณณเถระ
 51. พระลกุณฏกภัททิยเถระ
 52. พระสุภูติเถระ
 53. พระกังขาเรวตเถระ
 54. พระวักกลิเถระ
 55. พระโกณฑธานเถระ
 56. พระวังคีสเถระ
 57. พระปิลินทวัจฉเถระ
 58. พระกุมารกัสสปเถระ
 59. พระมหาโกฏฐิตเถระ
 60. พระโสภิตเถระ
 61. พระนันทกเถระ
 62. พระมหากัปปินเถระ
 63. พระสาคตเถระ
 64. พระอุปเสนเถระ
 65. พระขทิรวนิยเรวัตตเถระ
 66. พระสีวลีเถระ
 67. พระพาหิยทารุจิริยเถระ
 68. พระพากุลเถระ
 69. พระทัพพมัลลบุตรเถระ
 70. พระอุทายีเถระ
 71. พระอุปวาณเถระ
 72. พระเมฆิยเถระ
 73. พระนาคิตเถระ
 74. พระจุนทเถระ
 75. พระยโสชเถระ
 76. พระสภิยเถระ
 77. พระเสลเถระ
 78. พระมหาปรันตปเถระ
 79. พระนาลกเถระ
 80. พระองคุลิมาลเถระ