PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เอตทัคคะ ฝ่ายพระอริยสาวิกา 1. พระมหาปชาบดีเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู
 2. พระเขมาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญา
 3. พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์
 4. พระปฏาจาราเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย
 5. พระนันทาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน
 6. พระธรรมทินนาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก
 7. พระโสณาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร
 8. พระสกุลาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ
 9. พระภัททากุณฑลเกสาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
 10. พระภัททกาปิลานีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 11. พระภัททากัจจานาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา
 12. พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
 13. พระสิงคาลมาตาเถรี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
 14. นางสุชาดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
 15. นางขุชชุตตรา เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม
 16. นางวิสาขา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา
 17. นางสามาวดี เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา
 18. นางอุตตรานันทมารดา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน
 19. พระนางสุปปวาสา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต
 20. นางสุปปิยา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้
 21. นางกาติยานี เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง
 22. นางกาฬีกุรรฆริกา เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใสตามเขา
 23. นางนกุลมารดาคหปตานี เอตทะคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา
 24. เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดภิกษุณี
 25. เกริ่นนำ เอตทัคคะ หมวดอุบาสิกา