PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประวัติพระเถราจารย์ 1. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต พระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกกายทิพย์
 2. หลวงปู่ขาว อนาลโย
 3. พระธาตุที่แปรสภาพมาจากส่วนต่างๆ ของหลวงปู่มั่น /ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
 4. หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท วัดบรมนิวาส
 5. หลวงปู่ลี ธมฺมธโร
 6. หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ วัดศรีสุทธาวาส
 7. หลวงพ่อแก้ว พรหมสโร วัดพวงมาลัย
 8. หลวงปู่ไข่ นาถสีโล วัดลำนาว
 9. หลวงพ่อบุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรม
 10. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส
 11. พระธรรมสิริชัย วัดอรุณราชวราราม
 12. หลวงปู่หอม เขมิโย วัดหนองชนะชัย
 13. หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต
 14. หลวงพ่อไสว ฐิตวณฺโณ วัดปรีดาราม
 15. หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล วัดเลียบ
 16. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส
 17. หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร วัดป่านาสีดา
 18. : หลวงพ่อกลั่น ธัมมโชติ วัดพระญาติการาม
 19. หลวงปู่ยิ้ม จันทโชติ วัดหนองบัว
 20. หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัดช่องแค
 21. หลวงปู่เพิ่ม ปุญญวสโน วัดกลางบางแก้ว
 22. หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก
 23. หลวงปู่ภู จนฺทเกสโร วัดอินทรวิหาร
 24. หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่
 25. พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรสี วัดมเหยงคณ์
 26. หลวงปู่สี ฉันทสิริ วัดเขาถ้ำบุญนาค
 27. หลวงพ่อสงฆ์ จันทสโร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
 28. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร
 29. หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ วัดคลองมะดัน
 30. หลวงพ่อหอม จนฺทโชโต วัดซากหมาก
 31. หลวงปู่หลิว ปณฺณโก วัดไร่แตงทอง
 32. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) วัดสุปัฏวนาราม
 33. หลวงปู่บุญ ขันธโชติ วัดกลางบางแก้ว
 34. หลวงพ่อชิน วัดท่าขาม
 35. หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก
 36. หลวงพ่อขัน อินทปัญโญ วัดนกกระจาบ
 37. หลวงพ่อดิษฐ์ ติสฺสโร วัดปากสระ
 38. หลวงปู่ไข่ อินฺทสโร วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
 39. หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร วัดหนังราชวรวิหาร
 40. หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 41. พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตตโก วัดโพธิ์ชัย
 42. พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน วัดมหาชัย
 43. หลวงพ่อทบ ธมฺมปณฺโญ วัดช้างเผือก
 44. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้
 45. หลวงพ่อสาย ติสสโร วัดพยัคฆาราม
 46. หลวงพ่อบุญมี อิสสโร วัดเขาสมอคอน
 47. หลวงพ่อมี เขมธัมโม วัดมารวิชัย
 48. หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม วัดตาลกง
 49. หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก
 50. หลวงปู่ผล อินทฺกุโร วัดอินทาราม
 51. หลวงปู่ทวง ธัมมโชโต วัดบ้านยาง
 52. หลวงพ่อทองเฒ่า วัดเขาอ้อ
 53. หลวงพ่อเพ็ชร วัฑฒโณ (จบ) วัดศรีเวียง
 54. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก
 55. หลวงปู่กินรี จนฺทิโย วัดกันตศิลาวาส
 56. หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์
 57. หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่
 58. หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส วัดป่าพระสถิตย์
 59. ครูบาเหนือชัย โฆสิโต วัดถ้ำอาชาทอง
 60. หลวงพ่อปลอด ติสฺสโร วัดนาเขลียง
 61. หลวงพ่อคง สิริมโต วัดบ้านสวน
 62. หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ วัดประดิษฐาราม
 63. หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง
 64. ครูบาวัง ฐิติสาโร วัดถ้ำชัยมงคล
 65. หลวงปู่จันทร์ สุภัทรโท วัดบ้านโคกยาว
 66. หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
 67. หลวงพ่อเงิน จนฺทสุวณฺโณ วัดดอนยายหอม
 68. หลวงพ่อเอียด ปทุมฺสโร วัดดอนศาลา
 69. หลวงพ่อน้อย คันธโชโต วัดศรีษะทอง
 70. หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆษิตาราม
 71. หลวงพ่อคล้าย จันทสุวัณโณ วัดสวนขัน
 72. หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร วัดหนองโพ
 73. หลวงปู่เจียม วัดโสธรวรารามวรวิหาร
 74. หลวงพ่อคล้าย จันทสุวัณโณ วัดสวนขัน
 75. หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
 76. เจ้าคุณประยุทธ์ วัดญาณเวศกวัน
 77. พระอาจารย์สุชิณวัชร์ วัดเสมียนนารี
 78. หลวงปู่รอด ฐิตฺวิริโย วัดสันติกาวาส
 79. หลวงพ่อดำ นนทิโย วัดมุจลินทวาปีวิหาร
 80. สมเด็จเจ้าแตงโมในตำนานเมืองเพชร
 81. เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ
 82. ครูบาโต ฐิตวิริโย วัดพระบาทปางแฟน
 83. หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด
 84. หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท วัดสระกำแพงใหญ่
 85. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 86. สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 87. สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ
 88. ครูบาน้อย เตชปญฺโญ วัดศรีดอนมูล
 89. หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
 90. มหาเถระคันฉ่อง พระอาจารย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 91. หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
 92. หลวงปู่ดาบส สุมโน อาศรมไผ่มรกต
 93. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
 94. ครูบาแก้ว กมฺมสุทโธ วัดร่องดู่
 95. หลวงพ่อทวีศักดิ์ วัดศรีนวลธรรมวิมล
 96. หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
 97. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
 98. หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่
 99. หลวงปู่เทพโลกอุดร
 100. หลวงปู่ขุ้ย วัดซับตะเคียน
 101. พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม
 102. ครูบาดวงดี สุภทโท วัดท่าจำปี
 103. หลวงพ่อทิม วัดละหารไร่
 104. หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี
 105. การกำจัดความโกรธ…..หลวงปู่โต๊ะ (พระราชสังวราภิมณฑ์) วัดประดู่ฉิมพลี
 106. หลวงพ่อนอง วัดทรายขาว
 107. ครูบาอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม
 108. ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระบาทห้วยต้ม
 109. ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า
 110. หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
 111. หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
 112. ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง
 113. หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ
 114. หลวงปู่กาหลง เตชวัณโณ วัดเขาแหลม
 115. ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
 116. หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 117. หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
 118. สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธฯ
 119. หลวงปู่ชุนหมิง ฐิตเปโม วัดบางแก้ว
 120. หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม
 121. หลวงปู่ทิม อตฺตสนฺโต วัดพระขาว
 122. หลวงปู่สุภา กันตสีโล วัดสีลสุภาราม
 123. หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย
 124. หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
 125. สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรํสี
 126. พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาสฯ
 127. หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์
 128. หลวงพ่อมิตซูโอะ วัดป่าสุนันทวนาราม
 129. หลวงพ่อลี ธมฺมธโร
 130. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
 131. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์
 132. หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
 133. หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี วัดหินหมากเป้ง
 134. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
 135. หลวงพ่อสิงห์ ขันตยาคโม วัดป่าสาลวัน
 136. หลวงปู่จูม พนฺธุโล วัดโพธิสมภรณ์
 137. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม
 138. หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล วัดป่าบ้านคุ้ม
 139. หลวงปู่เจือ ปิยสีโล วัดกลางบางแก้ว
 140. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
 141. หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว
 142. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
 143. หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก
 144. หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม
 145. หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต
 146. เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส
 147. หลวงปู่ชา สุภทฺโท วัดหนองป่าพง
 148. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
 149. หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ จ.นนทบุรี
 150. ประวัติ หลวงปู่ทวด/คติธรรมคำสอน
 151. ประวัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
 152. ประวัติ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
 153. หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
 154. สมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทย
 155. ประวัติหลวงปู่เณรคำ
 156. ประวัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 157. หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี
 158. ชีวประวัติพระบวรปริยัติวิธาน (หลวงพ่อบุญเรือน) วัดพิชโสภาราม
 159. ประวัติท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
 160. มหานักบุญแห่งล้านนา ครูบาศรีวิชัย
 161. ภาพพระเถระศิษย์หลวงปู่มั่น และหลานศิษย์ ที่ยังอยู่ ณ เวลานี้