PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : นิทานธรรม ชาดกหน้า : [1] 2

 1. คำว่า ชาตก หรือ ชาดก แปลว่า.....
 2. อรรถกถา โลสกชาดก /โลสกติสสเถระ
 3. สสปัณฑิตชาดก กระต่ายผู้สละชีวิต
 4. ติติรชาดก บาปเกิดจากความจงใจ
 5. ทุททุภายชาดก กระต่ายตื่นตูม
 6. พรหมทัตตชาดก การขอ
 7. กากาติชาดก นางกากี
 8. ราโชวาทชาดก คุณสมบัติของผู้นำ
 9. ลฏูุกิกชาดก นางนกไส้
 10. สุวรรณมิคชาดก พญาเนื้อทอง
 11. สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย
 12. อาวาริยชาดก ค่าจ้างเรือ
 13. กุกกุฏชาดก พญาไก่ป่า
 14. ขุรปุตตชาดก พระราชาผู้รู้เสียงสัตว์
 15. สุวรรณกักกฏกชาดก ปูทองผู้ฉลาด
 16. สุตนชาดก ชายหนุ่มปราบยักษ์
 17. ทัพพปุบผาชาดก แบ่งกันไม่ลงตัว
 18. มหากปิชาดก คุณธรรมของหัวหน้า
 19. อัฏฐสัททชาดก เสียงสัตว์ ๘ ชนิด
 20. ทิปิชาดก แพะกับเสือเหลือง
 21. มหาสุวราชชาดก พญานกแขกเต้าผู้สันโดษ
 22. มูติสาชาดก มองในเวลาที่ไม่ควรมอง
 23. มหธัมมปาลชาดก ตระกูลที่ไม่ตายวัยหนุ่ม
 24. หริตจชาดก ดาบสฌานเสื่อม
 25. มาตุโปสกชาดก พญาช้างยอดกตัญญู
 26. ผันทนชาดก หมีกับไม้ตะคร้อ
 27. ชวนหังสชาดก ความเร็วของพญาหงส์
 28. ตักการิยชาดก ตายเพราะปาก
 29. สาลิเกทารชาดก พญานกแขกเต้ายอดกตัญญู
 30. มหาอุกกุสชาดก สัตว์ ๔ สหาย
 31. มหาโมรชาดก พญานกยูงทอง
 32. สัตติคุมพชาดก พี่น้องยังต่างใจกัน
 33. กุมภชาดก กำเนิดสุรา
 34. ฉัททันตชาดก พญาช้างฉัททันต์
 35. ปัณฑรกาชาดก นาคกับพญาครุฑ
 36. พระสุบินชาดก พระมหาสุบิน ๑๖ ข้อ
 37. กูฏวาณิชชาดก พ่อค้าโกง
 38. ปัณณิกชาดก พ่อลองใจลูกสาว
 39. คูถปาณกชาดก หนอนท้าสู้กับช้าง
 40. สีลวิมังสชาดก ความลับไม่มีในโลก
 41. สุชาตกุมารชาดก ลูกสอนพ่อ
 42. การันทิยชาดก ลูกศิษย์สอนอาจารย์
 43. สิคาลชาดก ราชสีห์ ๘ พี่น้อง
 44. สูกรชาดก หมูท้าชนราชสีห์
 45. คุณชาดก ราชสีห์ตกหล่ม
 46. วินีลกชาดก กาเทียมหงส์
 47. คิชฌชาดก พญาแร้ง
 48. นกุลชาดก พังพอนกับงู
 49. อุปสาฬหกชาดก หาที่ตาย
 50. สมิทธิชาดก ไม่รู้เวลาตาย
 51. สกุณัคฆิชาดก เหยี่ยวนกเขา
 52. อรกชาดก อานิสงส์การแผ่เมตตา
 53. กัลยาณธรรมชาดก บวชเพราะแม่ยาย
 54. ทุพภิยมักกฏชาดก นิสัยของลิงชั่ว
 55. อาทิจจุปัฏฐานชาดก ลิงไหว้พระอาทิตย์
 56. กฬายมุฏฐิชาดก ลิงโลภมาก
 57. ตินทุกชาดก อุบายหนีตาย
 58. สตธรรมชาดก อาหารไม่บริสุทธิ์
 59. คิริทัตตชาดก ม้าขาเป๋
 60. นันทิวิศาลชาดก โคนันทิวิสาล
 61. สุวัณณหังสชาดก หงส์ทองคำ
 62. สีหจัมมชาดก ลาปลอมตัวเป็นราชสีห์
 63. สีลานิสังสชาดก อานิสงส์ของศีล
 64. รุหกชาดก อาจารย์รุหกะ
 65. ปัพพตูปัตถรชาดก อภัยโทษ
 66. ราชชาดก ความจริงที่ไม่ควรพูด
 67. คหปติชาดก ผู้ใหญ่บ้านทวงหนี้ไม่ถูกเวลา
 68. สาธุศีลชาดก ตำราเลือกลูกเขย
 69. พันธนาคารชาดก เรือนจำที่แท้จริง
 70. ขันธปริตตชาดก พระปริตป้องกันสัตว์ร้าย
 71. คังเคยยชาดก เต่าชอบโอ้อวด
 72. กรุงคมิคชาดก การร่วมมือกัน
 73. สุงสุมารชาดก ลิงเจ้าปัญญา
 74. กันทคลกชาดก นกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น
 75. กัจฉปชาดก เต่าตายเพราะปาก
 76. กูฏวาณิชชาดก คดีหนูกินผาลเหล็ก
 77. ครหิตชาดก ลิงติเตียนมนุษย์
 78. จุลลนันทิยชาดก ลิงสองพี่น้อง
 79. วีณาถูณชาดก วัยรุ่นวุ่นรัก
 80. หริตมาตชาดก กบเขียว
 81. มณีกัณฐชาดก ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอ
 82. คามณิจันทชาดก พระราชกุมารผู้อัจฉริยะ
 83. ปทุมชาดก ชายจมูกแหว่ง
 84. สุวรรณกักกฏกชาดก ปูทอง
 85. สุชาตาชาดก สะใภ้เศรษฐี
 86. อุลูกชาดก กากับนกเค้า
 87. พยัคฆชาดก ประโยชน์ของสัตว์ป่า
 88. ลาภครหิกชาดก วิธีการหลอกลวง
 89. มัจฉทานชาดก บุญที่ให้ทานแก่ปลา
 90. อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง
 91. สมุททชาดก กากินน้ำทะเล
 92. ชวสกุณชาดก นกหัวขวานกับราชสีห์
 93. มังสชาดก วาทศิลป์
 94. ตัณฑุลนาฬิชาดก ราคาข้าวสาร
 95. มฆเทวชาดก บวชเพราะผมหงอก
 96. วาตมิคชาดก อำนาจของรส
 97. ขราทิยชาดก ตายเพราะไม่เรียน
 98. ติปัลลัตถมิคชาดก เล่ห์กลลวงนายพราน
 99. มตกภัตตชาดก แพะรับบาป
 100. อายาจิตภัตตชาดก การเปลื้องตน
 101. กุรุงคมิคชาดก กวางเจ้าปัญญา
 102. มหิลามุขชาดก การเสี้ยมสอน
 103. มุณิกชาดก หมูมุณิกะ
 104. สัมโมทมานชาดก นกกระจาบ
 105. วัฏฏกชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์
 106. ติตติรชาดก ลำดับอาวุโส
 107. พกชาดก นกกระยางเจ้าเล่ห์
 108. มกสชาดก ฆ่ายุง
 109. อารามทูสกชาดก ลิงโง่
 110. เวทัพพชาดก อาจารย์ขมังเวทย์
 111. นักขัตตชาดก ประโยชน์ของฤกษ์
 112. วานรินทชาดก ลิงเจ้าปัญญา
 113. เภริวาทชาดก การทำเกินประมาณ
 114. อสาตมันตชาดก มนต์มายาหญิง
 115. ตักกชาดก ลักษณะของหญิง
 116. ทุรานชาดก ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก
 117. มุทุลักขณชาดก อำนาจแห่งความงาม
 118. อุจฉังคชาดก หญิงเจ้าปัญญา
 119. สาเกตชาดก คนระลึกชาติได้
 120. วรุณชาดก การทำไม่ถูกขั้นตอน
 121. สีลวนาคชาดก พญาช้างสีลวะ
 122. สัจจังกิรชาดก คนอกตัญญู
 123. รุกขธัมมชาดก ธรรมสำหรับต้นไม้
 124. มัจฉชาดก ปลาขอฝน
 125. สุราปานชาดก เหตุห้ามภิกษุมิให้ดื่มสุรา
 126. กาฬกัณณิชาดก มิตรแท้
 127. อัตถัสสทวารชาดก ประตูแห่งประโยชน์
 128. มงคลชาดก หนูกัดผ้า
 129. กุหกชาดก ดาบสขี้โกง
 130. อกตัญญูชาดก ผลของคนอกตัญญู
 131. ลิตตชาดก ลูกสกาอาบยาพิษ
 132. มหาสารชาดก คนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
 133. วิสสาสโภชนชาดก การไว้วางใจ
 134. นามสิทธิชาดก ชื่อนั้นสำคัญไฉน
 135. สาลิตตกชาดก คนมีศิลปะ
 136. มิตจินตีชาดก ปลาเจ้าปัญญา
 137. อนุสาสิกชาดก ดีแต่สอนคนอื่น
 138. ติตติรชาดก ตายเพราะปาก
 139. วัฏฏกชาดก นกกระจาบเจ้าปัญญา
 140. อกาลราวิชาดก ไก่ขันไม่เป็นเวลา
 141. กุสนาฬิชาดก ประโยชน์ของการคบมิตร
 142. มูสิชาดก หนูถูกหลอก
 143. สุวรรณหังสชาดก โลภมากลาภหาย
 144. โคธชาดก ฤาษีกินเหี้ย
 145. วิโรจนชาดก สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ
 146. สัญชีวชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า
 147. อรรถกถา อปัณณกชาดก/ว่าด้วย การรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ
 148. อรรถกถา วัณณุปถชาดก/ว่าด้วย ผู้ไม่เกียจคร้าน
 149. เตมิยชาดก/พระเจ้าเตมีย์ทรงบำเพ็ญเนกขัมม
 150. มหาทุคคตะ
 151. สาเกตชาดกเหตุให้เกิดความรัก
 152. อรรถกถา มหาชนกชาดก
 153. มาลุตชาดก ว่าด้วยความหนาวเกิดแก่ลม
 154. นฬปานชาดก ว่าด้วยการพิจารณา
 155. เสรีววาณิชชาดก ว่าด้วยเสรีววาณิช
 156. จุลลกมหาเศรษฐีชาดก ว่าด้วยคนฉลาดตั้งตนได้
 157. คามนิชาดก ว่าด้วยไม่ใจเร็วด่วนได้
 158. นัจจชาดก เหตุที่ยังไม่ให้ลูกสาว
 159. ทุพพจชาดก ได้รับโทษเพราะทำเกินไป
 160. วัฏฏกชาดกว่าด้วยการใช้ความคิด
 161. ติตฺติรชาดก ว่าด้วยตายเพราะปาก
 162. กุณฑกปูวชาดก ว่าด้วยมีอย่างไรกินอย่างนั้น
 163. นังคลีสชาดก คนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว
 164. อัมพชาดก บัณฑิตควรพยายามร่ำไป
 165. กฏาหกชาดก ว่าด้วยคนขี้โอ่
 166. อสิลักขณชาดก ว่าด้วยเหตุอย่างเดียวคนได้ผลต่างกัน
 167. มูสิกชาดก ว่าด้วยผู้เอาธรรมบังหน้า
 168. อสัมปทานชาดก การไม่รับของทำให้เกิดการแตกร้าว
 169. ปัญจภีรุกชาดก ว่าด้วยความสวัสดี
 170. ฆตาสนชาดก ว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่ง
 171. ฌานโสธนชาดก ว่าด้วยสุขเกิดจากสมาบัติ
 172. จันทาภชาดก ว่าด้วยผู้เข้าถึงอาภัสสรพรหม
 173. พัพพุชาดก ว่าด้วยวิธีให้แมวตาย
 174. ราโชวาทชาดกว่าด้วยวิธีชนะ
 175. สิคาลชาดกว่าด้วยการทำโดยไม่พิจารณา
 176. สูกรชาดกว่าด้วยหมูท้าราชสีห์
 177. อุรคชาดกว่าด้วยงูผู้มีคุณธรรมสูง
 178. ภัคคชาดกว่าด้วยอายุ
 179. อลีนจิตตชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตร
 180. คุณชาดกว่าด้วยมิตรธรรม
 181. วินีลกชาดกว่าด้วยการเลือกทำเลผิด
 182. โมรชาดกว่าด้วยนกยูงเจริญพระปริตต์
 183. อินทสมานโคตตชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ
 184. สันถวชาดกว่าด้วยความสนิทสนม
 185. อรกชาดกว่าด้วยการแผ่เมตตา
 186. คิชฌชาดกว่าด้วยสายตาแร้ง
 187. นกุลชาดกว่าด้วยอย่าวางใจมิตร
 188. อุปสาฬหกชาดกว่าด้วยคุณธรรมที่ไม่ตายไปจากโลก
 189. สมิทธิชาดกว่าด้วยการไม่รู้เวลาตาย
 190. สกุณัคฆิชาดกว่าด้วยเหยี่ยวนกเขา
 191. ทุพภิยมักกฏชาดกว่าด้วยการคบคนชั่ว
 192. ว่าด้วยลิงไหว้พระอาทิตย์
 193. ฬายมุฏฐิชาดกว่าด้วยโลภมาก
 194. ทุทททชาดกว่าด้วยคติของคนดีคนชั่ว
 195. จตุมัฏฐชาดกผู้เลวทราม ๔ อย่าง
 196. สีลานิสังสชาดกว่าด้วยอานิสงส์ศีล
 197. พันธนาคารชาดกว่าด้วยเครื่องผูก
 198. เกฬิสีลชาดกว่าด้วยปัญญาสำคัญกว่าร่างกาย
 199. ขันธปริตตชาดกว่าด้วยพระปริตต์ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ
 200. กุรุงคมิคชาดกว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด
 201. วีรกชาดกว่าด้วยโทษการเอาอย่างผู้อื่น
 202. อัสสกชาดกไม่รู้ของจริงเพราะมีสิ่งใหม่ๆ ปิดไว้
 203. สุงสุมารชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญาไม่สมกับตัว
 204. กักกรชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดเอาตัวรอดได้
 205. จุลลนันทิยชาดกผลของกรรมดีกรรมชั่ว
 206. ปุฏภัตตชาดกว่าด้วยการคบ
 207. โกสิยชาดกว่าด้วยผู้รู้กาลควรไม่ควร
 208. กามนีตชาดกผู้ถูกโรครักครอบงำรักษายาก
 209. วีณาถูณชาดกว่าด้วยรักคนผิด
 210. มหิสชาดกว่าด้วยลิงกับควาย
 211. สัยหชาดกว่าด้วยการแสวงหาที่ประเสริฐ
 212. ชวสกุณชาดกว่าด้วยผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบ
 213. นานาฉันทชาดกว่าด้วยต่างคนต่างใจ
 214. มณิกุณฑลชาดกผู้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
 215. อุรคชาดกเปรียบคนตายเหมือนงูลอกคราบ
 216. ปลาสชาดกว่าด้วยเหตุที่จะต้องหนีจากไป
 217. มิคโปตกชาดกคำพูดที่ทำให้หายเศร้าโศก
 218. มิคาโลปชาดกว่าด้วยโทษของคนหัวดื้อ
 219. ธัมมัทธชชาดกพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่ง
 220. ขุรปุตตชาดกว่าด้วยทำตนให้ไร้ประโยชน์
 221. กุกกุชาดกว่าด้วยปฏิปทาของพระราชาผู้เป็นบัณฑิต
 222. สุตนชาดกว่าด้วยเสียเพื่อได้
 223. ทัฬหธัมมชาดกว่าด้วยความกตัญญู
 224. ชาครชาดกว่าด้วยผู้หลับและตื่น
 225. ปุจิมันทชาดกว่าด้วยผู้รอบคอบ
 226. ทัพพปุปผชาดกโทษของการโต้เถียงกัน
 227. ทสัณณกชาดกให้แล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำได้ยาก
 228. เสนกชาดกผู้มีปัญญาช่วยคนอื่นได้
 229. กัจจานิโคตตชาดกในกาลไหนๆ ธรรมย่อมไม่ตาย
 230. ผู้ไม่ทำตามคำสอนย่อมพินาศ
 231. อยู่คนเดียวดีกว่าร่วมกับคนพาล
 232. ว่าด้วยสหายย่อมไม่ละทิ้งสหาย
 233. ว่าด้วยตบะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ
 234. พ่อค้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้า"
 235. วรรณาโรหชาดกว่าด้วยผู้มีใจคอหนักแน่น
 236. สีลวีมังสชาดกผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นผู้เสมอกัน
 237. หิริชาดกการกระทำที่ส่อให้รู้ว่ามิตรหรือมิใช่มิตร
 238. มูสิกชาดกควรเรียนทุกอย่างแต่ไม่ควรใช้ทุกอย่าง
 239. กโปตกชาดกว่าด้วยโภคะของมนุษย์
 240. มหาเวสสันดรชาดกฉบับวิงวอนหลวง(ล้านนา)
 241. อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อัตถกามวรรค เวฬุกชาดก ว่าด้วยคนที่นอนตาย
 242. อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อาสิงสวรรค ผลชาดก ว่าด้วยการรู้จักผลไม้
 243. อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อาสิงสวรรค ตโยธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู
 244. อรรถกถา มหาสุทัสสนชาดก สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา
 245. อรรถกถา นามสิทธิชาดก ว่าด้วย ชื่อไม่เป็นของสำคัญ
 246. อรรถกถา อุภโตภัฏฐชาดก ว่าด้วย ผู้เสียหายหมดทุกอย่าง
 247. ลิงล้างหู
 248. ข้อความจากพระไตรปิฎก [ชาดก๕๔๗]
 249. วาตมิคชาดก-ชาดกว่าด้วยอำนาจรส
 250. ปัญญาสชาดก เรื่องสังข์ทอง