PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : โครงการอบรมธรรมะ เยาวชน นักเรียน ,นักศึกษา  1. ค่ายอบรมคุณธรรม ร.ร. ธงชัยวิทยา จ.ลำปาง 3-5 ก.ย. 2551
  2. ค่ายคุณธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 14-16 พ.ย. 2551
  3. ค่ายอบรมคุณธรรม ปวช1 ร.ร. พาณิชย์ จ.ลำปาง 20-22 พ.ย. 2551
  4. ค่ายอบรมคุณธรรม ม.ราชภัฏ จ.ลำปาง 24-26 ม.ค. 2552
  5. ค่ายส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม
  6. กิจกรรมปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง
  7. ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมจิตสำนึก ด้านคุณธรรมและจริยธรรมครู เทศบาลแม่เมาะ