PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : มงคลชีวิต 1. มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล
 2. มงคลที่ ๒ การคบบัณฑิต
 3. มงคลที่ ๓ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
 4. มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร
 5. มงคลที่ ๕ เคยทำบุญมาก่อน
 6. มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ
 7. มงคลที่ ๗ ความเพียรเป็นพหูสูตร
 8. มงคลที่ ๘ การรอบรู้ในศิลปะ
 9. มงคลที่ ๙ มีวินัยที่ดี
 10. มงคลที่ ๑๐ กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
 11. มงคลที่ ๑๑ การบำรุงบิดา มารดา
 12. มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร
 13. มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา
 14. มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง
 15. มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน
 16. มงคลที่ ๑๖.การประพฤติธรรม
 17. มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ
 18. มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ
 19. มงคลที่ ๑๙ ละเว้นจากบาป
 20. มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 21. มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
 22. มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ
 23. มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน
 24. มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ
 25. มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู
 26. มงคลที่ ๒๖ การฟังธรรมตามกาล
 27. มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน
 28. มงคลที่ ๒๘ เป็นผู้ว่าง่าย
 29. มงคลที่ ๒๙ การได้เห็นสมณะ
 30. มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล
 31. มงคลที่ ๓๑ การบำเพ็ญตบะ
 32. มงคลที่ ๓๒ การประพฤติพรหมจรรย์
 33. มงคลที่ ๓๓ การเห็นอริยสัจ
 34. มงคลที่ ๓๔ การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
 35. มงคลที่ ๓๕ การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
 36. มงคลที่ ๓๖ มีจิตไม่โศกเศร้า
 37. มงคลที่ ๓๗ มีจิตปราศจากกิเลส
 38. มงคลที่ ๓๘ มีจิตเกษม