PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ (วัดผาณิตาราม)tanwakom
12-13-2008, 09:26 AM
http://www.kondee.com/images/sala_9.gif

นับตั้งแต่พุทธศักราช 2527 ครั้งแรกที่การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข หลักสูตร 8 วัน 7 คืน เกิดขึ้น ณ หอสวดมนต์ของวัดผาณิตาราม โดยคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นผู้อำนวยการสอนด้วยตนเอง จนกระทั่งวันนี้ วันที่วัดผาณิตารามได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

การเติบโตของงานปฏิบัติธรรมเป็นไปโดยลำดับด้วยการสนับสนุน เอาใจใส่ของท่านพระครูธรรมประยุต เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม และความร่วมแรงร่วมใจของญาติโยมลูกโยคีของคุณแม่ ทำให้การปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขมีเพียง 1 ครั้งในปีพุทธศักราช 2527 เพิ่มขึ้นเป็น 8 ครั้งในปีปัจจุบัน

ในขณะเดียวกันเพื่อให้เพียงพอในการรองรับจำนวนผู้ปฏิบัติ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตารามจึงเกิดขึ้น ในลักษณะของศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขนาดใหญ่ที่งดงาม และเหมาะสใกับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีศรัทธาตั้งใจจะศึกษาความลึกซึ้ง วิจิตร ปราณีต ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและยังคงความทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปี

และด้วยความศรัทธา ลูกโยคีทั้งหลายได้ร่วมใจกันสร้างพระพุทธวิสุทธิ (พระ-พุฒ-ทะ-วิ-สุด-ทิ) พระพุทธรูปหินอ่อนประจำศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของลูกโยคีผู้ปฏิบัติโดยแท้ นอกจากนั้นยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุสำหรับบรรจุในพระเกตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมใจกันปฏิบัติ เพื่อเป็นพุทธบูชา

ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัยแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรสำหรับเยาวชนและหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จัดขึ้นสำหรับสถานศึกษา หน่วยราชการ และผู้สนใจอยู่อยางสม่ำเสมอตลอดทั้งปีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้รองรับบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา นำความคิดสันติสุขมาสู่ตนเองและสังคมประเทศชาติสืบไป .

http://www.kondee.com/images/map.gif
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 0-3850-2000, 0-3850-2087-8