PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีDAO
12-17-2008, 10:08 AM
http://www.dhammathai.org/meditationguide/data/imagefiles/1.jpgวัดท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีวัดท่าเสด็จเป็นสถานลานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุและญาติโยม ผู้ใฝ่ใจในการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา สั่งสมอบรมสร้างบุญบารมี บุญกุศล ปรารถนาทางพ้นทุกข์ตามแนวทางในพระพุทธศาสนา

กฎเกณฑ์สำหรับผู้เข้ามาพำนักปฏิบัติธรรม ณ สำนักวัดท่าเสด็จ

๑. เมื่อเข้ามาอยู่ภายในวัดเกิน ๓ วัน ต้องปฏิบัติตามกิจวัตร และกฎเกณฑ์ของสำนัก
๒. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่เชื่อฟังและให้ความเคารพในคณะสงฆ์ โดยมีครูอาจารย์เป็นประธาน
๓. ทางสำนักรับเฉพาะผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนเองเพื่อความพ้นทุกข์ ตามแนวทางของสำนักด้วยความสอดคล้องในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
๔. ทางสำนักไม่ต้องการรับบุคคลที่ดีแล้วเก่งแล้ว ไม่ยอมรับกฎเกณฑ์คำสั่งสอน ขอนิมนต์หรือเรียนเชิญไปโปรดสัตว์ของท่านด้วยความสวัสดีเถิด
๕. ทางสำนักไม่รับผู้ที่แทรกแซงหน้าที่ผู้อื่น หรือกระทำปฏิกิริยาใด ๆ ที่แทรกแซงหรือทำลายผู้อื่นด้วยกายและวาจา
๖. ทางสำนักไม่รับผู้ที่ปฏิบัติอาการใด ๆ ที่เป็นการลบหลู่ในพระรัตนตรัยและกฎเณฑ์ของสำนัก
๗. ถ้าคณะสงฆ์มิได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ของสำนัก ขอให้ท่านจงเก็บความรู้ของท่านเอาไว้ที่ท่าน ไม่ต้องแสดงแทรกแซงหน้าที่ของครูอาจารย์
๘. จะต้องทราบว่าวัดท่าเสด็จแห่งนี้ เป็นสถานลานปฏิบัติธรรม ไม่ใช่สถานที่เลี้ยงสุกรและงูเหลือม พร้อมทั้งไม่ใช่สถานที่พักตากอากาศ เพราะฉะนั้นกลางวันไม่ใช่เวลานอน ๓ ทุ่ม ถึง ตึ ๓ จึงเป็นเวลาพักผ่อนสำหรับเรา
๙. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เป็นไปซึ่งความแตกแยกความสามัคคีของหมู่คณะ
๑๐. ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ครั้งที่ ๑ ให้พระเจ้าหน้าที่ตักเตือน
ครั้งที่ ๒ ให้ลงโทษโดยอยู่ในขอบเขตพระธรรมวินัย
ครั้งที่ ๓ ให้นิมนต์หรือเรียนเชิญออกจากพื้นที่การปฏิบัติธรรมของสำนักวัดท่าเสด็จ
๑๑. ถ้าหากมีความจำเป็นที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ในวาระใด ให้แจ้งเหตุผลต่อพระเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
๑๒. กฎเกณฑ์ทุกข้อเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้องปฏิบัติตาม ยกเว้นเฉพาะบุคคลที่คณะสงฆ์ ครูอาจารย์ พิจารณาแล้วสั่งยกไว้

วัดท่าเสด็จ ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๖๐

website : http://www.watthasadet.net/
ที่มา : เว็บไซต์วัดท่าสเด็จ