PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดป่าดวงมณีDAO
12-17-2008, 10:18 AM
วัดป่าดวงมณี

http://www.dhammathai.org/meditationguide/data/imagefiles/10.gifที่วัดป่าดวงมณีเป็น "ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำจังหวัดยโสธร วัดป่าดวงมณี" มีเยาวชนเข้าอบรมมาแล้วหลายรุ่นด้วยกัน เยาวชนในที่นี้คือนักเรียน ตั้งแต่ ป.6-ม.6 ตลอดจนเยาวชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ครับ โดยมีหลักสูตรและเนื้อหาที่ให้เด็กและเยาวชนได้สำนึกในพระคุณของพ่อแม่ ครู-อาจารย์ ตลอดจนเป็นผู้ห่างใกลจากยาเสพติด โดยแต่ละหลักสูตร เช่น 3วัน2คืน,5วัน4คืน,7วัน6คืน,และ15วัน14คืน เป็นต้นครับ โดยมีคณะพระวิทยากรที่ทำงานประจำศูนย์อยู่ในปัจจุบัน 6 ท่าน ครับ โดยมี พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปภสฺสโร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ และมีพระวิทวัฒน์ ญาณสมฺปนฺโน เป็นหัวหน้าศูนย์ ครับ http://www.spywit.th.gs/
ที่มา : http://www.spywit.th.gs/

DAO
12-17-2008, 11:32 AM
http://www.dhammathai.org/meditationguide/data/imagefiles/11.gif
แนวทางการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ ๑
ค่ายพุทธธรรมสำหรับนักเรียน , นิสิต , นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ใช้ระยะเวลา ๓วัน ๒ คืน
ความเป็นมา “เยาวชน” คือ อนาคตของชาติ ปัญหาทางจิตใจส่วนใหญ่เสื่อมจากคุณธรรมจริยธรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไขเพราะหากช้าไป ปัญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรง ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ จะเป็นผลต่อความมั่นคงของชาติ
ถึงแม้ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการ จะกำหนดให้มีการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยเป็นวิชาบังคับเลือกให้เรียน ๒ คาบ / สัปดาห์ แล้วก็ตาม ปัญหาเยาวชนกับสังคมก็ยังเรื้อรังมาโดยตลอด ผลส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็กยังไม่ดีพอ ปัจจัยบางอย่างขึ้นอยู่กับครูผู้สอนทุกรายวิชา เราจะโยนปัญหาทั้งหมดให้กับครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาเพียงฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ปัจจัยบางอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ครอบครัวและตัวของเด็กเอง การฝึกอบรมเข้าค่ายพุทธธรรม จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ถึงจะไม่ได้ผล ๑๐๐% แต่ก็สามารถให้เยาวชนที่ติดสารเสพย์ติดกลับตัวเป็นคนดี เป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กลุ่มที่ดีอยู่แล้ว เข้าใจโลกและชีวิตมากขึ้น

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม
๑. เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ให้เยาวชนมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และเข้าใจหลักคำสอนอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
๔. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ละ ลด เลิกอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด
๕. เพื่อให้เยาวชนจรรโลงความมั่นคงในสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์

สาระสำคัญของหลักสูตร
พิธีเปิด ประธานหรือวิทยากรรับเชิญ
การบรรยายพิเศษ เนื้อหาสาระมุ่งหมายให้เด็กเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา กับการพัฒนาจิตใจของตน ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นพื้นฐานสังคมไทยทุกด้านทั้งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การศึกษา มารยาทอันงดงาม ตลอดจนความเป็นอยู่โดยทั่วไป พระพุทธศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- เป็นการละลายพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรม เข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน
- เป็นการสร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเองรู้จักปรับตัว เข้ากับสิ่งแวดล้อม
- เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้จัดการอบรม ผู้ประสานงาน วิทยากร และผู้เข้าอบรม
- เป็นการลดความกดดันของการอบรม เปลี่ยนอารมณ์เบื่อ เหงา เซ็ง ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
รับการอบรมด้วยความเบิกบานใจ
- เป็นการสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการอบรม โดยการใช้กิจกรรม ตัวอย่างเช่น
* เกมจำชื่อเล่นต่อกัน
* เกมบอกสิ่งชอบ - ไม่ชอบพร้อมตบมือ
* เกมเดาใจ , ทายความลับเพื่อน
* เกมจ๊ะเอ๋
ลัทธิความเชื่อและศาสนา อย่างไรคือความเชื่อ? อย่างไรคือความจริง? บาป-บุญมีจริงหรือ? ผีมีจริงหรือ? ตายแล้วไปไหน? ชาติหน้ามีจริงหรือ? นรก-สวรรค์มีจริงหรือ? ความลี้ลับนี้พิสูจน์อย่างไร? ความเชื่อบางอย่างเป็นความเชื่อที่งมงายไร้เหตุผล ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุผล ศาสนาแห่งปัญญา เป็นความจริงที่น่าพิสูจน์อย่างยิ่ง

สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไข เสนอปัญหาแหล่งความเสื่อมโทรม ปัญหาโสเภณี ปัญหาแรงงาน ปัญหาเยาวชน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ปัญหาการขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ล้วนแต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวความเอารัดเอาเปรียบ การขาดคุณธรรม จึงส่งผลให้สังคมนั้นไม่สงบสุข เร่าร้อน และประสบภัยพิบัติ ธรรมะเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน เมื่อสังคมใดขาดคนที่มีคุณธรรม ขาดการนำธรรมะมาใช้ครองใจ สังคมนั้นย่อมเสื่อมโทรมไปในที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาให้ถูกจุดควรที่จะเริ่มจากตัวบุคคลเป็นสำคัญ

กิจกรรมสร้างความสามัคคี
- เป็นการสร้างความรักในหมู่คณะ รักสถาบัน รักสังคม และรักประเทศชาติ
- มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกัน
- มีความเป็นผู้อดทนและเสียสละ
- มีความจริงใจ เคารพต่อกฎกติกาของส่วนรวม ตัวอย่าง เช่น
* เกมบนผืนผ้า ๑ ตารางเมตร
* เกมนั่งเข่า
* เกมแบกคน
กำเนิดจักรวาล โลก และชีวิต ดาราศาสตร์ทำให้เรารู้เรื่องของจักรวาล ธรณีวิทยาทำให้เรารู้เรื่องของโลก ชีววิทยาทำให้เรารู้เรื่องของชีวิต สิ่งดังกล่าวเป็นวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ก็เพราะความเจริญทางเทคโนโลยี แต่มีสิ่งที่น่าแปลกคือ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึง เรื่องของจักรวาลทีปนี เรื่องกำเนิดของโลกไว้ใน พระสูตร ( อัคคัณณสูตร อังคุตรนิกาย ) เรื่องกำเนิดของชีวิตไว้ใน มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก ขุททกนิกาย , อัสสลายสูตร ฯลฯ รวมเรียกว่า พระไตรปิฎก ซึ่งถูกบันทึก เป็นหลักฐานมานานกว่า ๒,๕๐๐ ปี พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่วิทยา-ศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ เช่น เรื่องจิตวิญญาณ แต่พระพุทธศาสนามีการพิสูจน์ มีคำตอบไว้แล้ว

กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ความมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง มารยาทไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และการบายศรีสู่ขวัญ

ธรรมรับอรุณ เป็นการแสดงปกิณกธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า อบรมจิตภาวนา

เบิกบานยามเช้า เป็นการบริหารกายด้วยหลักพลศึกษา ให้ร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในวันใหม่ ตัวอย่าง เช่น
* เกมรถถัง
* เกมถลกหนังงู
* เกมกระรอก กระแต
* เกมแข่งขบวนรถไฟ (ใช้ขาเกี่ยวเอวคนหน้าแล้วกระดืบไปหน้าหรือถอยหลัง)
การปลุกใจให้รักกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ
กราบไหว้พระรัตนตรัยด้วยจิตศรัทธา อยู่ในแถวด้วยความสงบ มีระเบียบ มีวินัย

เตรียมตัวเตรียมใจ เป็นช่วงเวลาที่ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ฝึกสติ ร่วมร้องเพลงสร้างสรรค์สังคม

พื้นฐานของชีวิต (ศีล ๕) ศีลคืออะไร? จำเป็นอะไรหรือไม่? มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร? ผิดศีลเมื่อไร?
มีผลเช่นไร? ทำไมศีลจีงเป็นพื้นฐานของชีวิต?

บาป - บุญและกฎแห่งกรรม บาปคืออะไร? อะไรเป็นเหตุให้คนทำบาป? กิเลสคืออะไร? เราจะทำลายกิเลสได้อย่างไร? กิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การรู้ทุกข์ การละเหตุแห่งทุกข์ การแจ้งพระนิพพาน และการเจริญมรรค
บุญคืออะไร? อะไรเป็นเหตุให้คนทำบุญ? ทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญมาก? การทำบุญที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เรื่องของทาน ศีล ภาวนา ความอ่อนน้อม ช่วยการงานที่ไม่เป็นโทษ การแผ่ส่วนกุศล อุทิศส่วนกุศล ฟังธรรม การทำความเห็นให้ตรง
กฎแห่งความจริงของชีวิต กรรมคืออะไร? มีจริงหรือไม่? มีกี่ชนิด? ส่งผลอย่างไร? การให้ผลของกรรม ผลในชาตินี้ ผลในชาติหน้า ผลในชาติอย่างยิ่ง เพราะเหตุใดกรรมจึงให้ผลแตกต่างกันออกไป บางอย่างเป็นอโหสิกรรม บางอย่างเป็นกรรมเบา บางอย่างเป็นอนันตริยกรรม (กรรมหนัก)

ภัยชีวิต ชีวิตของมนุษย์จะถูกคุกคาม จากภัยต่าง ๆ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย (น้ำท่วม) อัคคีภัย (ไฟไหม้) , วาตภัย (ลมพายุ) , อุบัติภัย (อุบัติเหตุต่าง ๆ ) , ภัยจากมลพิษ ซึ่งพลัดพรากชีวิต ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน โดยเกิดจากความประมาท ขาดสติ และอกุศลกรรมในอดีตตามเบียดเบียน
นอกจากนี้ยังจะมีโจรภัย, วิบัติภัยซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเอง ภัยจากอบายมุขและยาเสพติด เช่น บุหรี่ กาว ยาม้า เหล้า กัญชา เฮโรอีน ฯลฯ ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ก้าวล่วงไปสู่ทางวิบัติ
ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ภัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ได้แก่
- ชราภัย (ภัยจากความแก่)
- โรคภัย (ภัยจากความเจ็บไข้)
- มรณภัย (ภัยจากความตาย)
ภัยชีวิต ๓ อย่างนี้ เป็นภัยที่น่ากลัวว่าภัยทั้งหลาย เพราะไม่มีมนุษย์ คนใดหลีกหนีพ้น ไม่มีใครเป็นแทนกันได้ ทำอย่างไรเราจึงจะเผชิญกับความจริงของภัยชีวิต ๓ อย่างนี้โดยไม่หวั่นไหว

กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เยาวชนในยุคปัจจุบันมักมีความเห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ส่วนรวม ขาดระเบียบวินัยในตนเอง เมื่อเผชิญปัญหาก็ใจร้อนวู่วาม ใช้กำลังมากกว่าเหตุผล ขาดความรอบคอบ รักพวกพ้องในทางที่ผิด ชอบตั้งกลุ่มเรียกร้อง ประท้วง ไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ ขาดผู้นำที่มีคุณธรรม ไม่ฉลาดในการแก้ปัญหา จึงต้องฝึกอบรมโดยการใช้กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนเผชิญสถานการณ์จริง เช่น
* เกมเชือกร้อยใจ
* เกมเยาวชนกู้ชาติ
ฉากสุดท้ายของชีวิต เป็นการนำเรื่องราวของชีวิตกับความตาย มานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กัน เพื่อให้เยาวชนเกิดความสังเวชสลดใจต่อมรณกรรมของบุคคลต่าง ๆ ที่นำมาเสนอให้เป็นอุทาหรณ์ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตขณะที่มีลมหายใจอยู่นี้ สามารถทำประโยชน์กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ตัวอย่างเช่น
* การแสดงละครสะท้อนสังคม บทบาทสมมติ
* การลด ละ เลิกอบายมุข
* การจุดเทียนปัญญา
* การตักบาตรความดี

สรุปกิจกรรม
* ให้เห็นโทษภัยของชีวิต
* ให้เห็นสัจธรรม
* เกิดจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง
* เป็นการปลูกฝัง เจตนคติ ค่านิยมในทางที่ดี
* กล้าทำความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง
* เป็นการสร้างอุดมการณ์ชีวิต
* เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริง
* จรรโลงสถาบันทั้ง ๓ คือ ชาติ พระพุทธศาสนา มหากษัตริย์
* สืบทอด เจตนารมณ์ในความเป็น พุทธธรรม
* ครองตน ครองคน ครองงาน โดยยึดหลัก พุทธธรรม
…มุ่งหาความรู้ … เชิดชูความเป็นไทย … ห่างไกลยาเสพติด …

กิจกรรมกตัญญูกตเวที เป็นการปลุกเร้าให้เยาวชนเกิดความกตัญญู - กตเวที โดยการบรรยายประกอบ
วีดีโอ เรื่อง ประสบการณ์ชีวิตของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เช่น
• บ้านพักคนชรา
• แม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้
• ด้วยสองมือแม่
• ลูกกตัญญู จากรายการ ฝันที่เป็นจริง, ละครแห่งชีวิต
• สารคดี โรงเรียนของหนู, คนของแผ่นดิน
• สัมภาษณ์จากรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ และอื่น ๆ

พิธีปิด ให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของครูในความเป็นพ่อแม่คนที่ ๒ จึงจัดกิจกรรมไหว้ครูในฐานะที่เป็นพ่อครูและแม่ครู อันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของเยาวชน การกราบขอขมาที่อาจเคยล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ และขอพรจากท่าน จากนั้นให้ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แล้วกล่าวปิดการอบรม


http://www.spywit.th.gs/
ที่มา : http://www.spywit.th.gs/