PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เที่ยวประเทศ ศรีลังกา วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2552tanwakom
01-15-2009, 07:39 AM
http://www.watkoh.com/data/srilanka/srilangkatop-copy_01.gifhttp://www.watkoh.com/data/srilanka/srilangkatop-copy_02.gifhttp://www.watkoh.com/data/srilanka/srilangkatop-copy_03.gif

+ รายการแสวงบุญในดินแดน ศรีลังกา 6 คืน 7 วัน +

นำโดย ดร.สังคม แชเชือน ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2552


รายการโดยย่อ

กรุงเทพฯ-โคลัมโบ-อนุราธปุระ-โปโลนนารุวะ-แคนดี้ - นูวาราเอลิย่า-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


1) วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2552 (แรม 14 ค่ำ เดือน 4) กรุงเทพฯ – โคลัมโบ
19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน
Cathay Pacific พร้อมเช็คอิน เที่ยวบินที่ CX 703
22.05 น. เครื่องบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
23.50 น. เครื่องถึงสนามบินโคลัมโบพร้อมเช็คเอาท์ และขึ้นรถบัสไปโรงแรมนิคัมโบ


2) วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2552 (แรม 15 ค่ำ เดือน 4) โคลัมโบ – อนุราธปุระ
06.00 น. ทานอาหารเช้า
07.00 น. เดินทางไปสู่เมืองอนุราธปุระ ทานอาหารเที่ยงที่เมืองอนุราธปุระ 12.30 น. หลังอาหารเที่ยงแล้ว นำชมสถานที่สำคัญๆ ของเมืองนี้ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ โลหะปราสาท สุวรรณมาลิกเจดีย์(มหาเจดีย์รุวันเวลิสายะ)
ถูปารามเจดีย์ เชตวนารามเจดีย์ เจดีย์บนยอดภูเขามิสสกะ มหินตะเล เ วัดอิสุรุมุนี เป็นต้น
19.00 น. เข้าที่พัก ที่โรงแรม ทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


3) วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2552 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5) อนุราธปุระ – โปโลนนารุวะ
06.00 น. ทานอาหารเช้า
07.00 น. เดินทางต่อไปเมืองโปโลนนารุวะ ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของศรีลังกา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอนุราธปุระนัก ในเมืองนี้มีสิ่งสำคัญน่าแวะชมและสักการะ เช่น
พระบรมรูปพระเจ้าปรักกรมพาหุ ที่1 หอพระไตรปิฎก ปราสาทพันห้อง ถูปารามวิหาร วิหารคตวัฏฏทาเก แท่งศิลาจารึกมหึมา สัตตมหาปราสาท ติวังกวิหาร อุตตาราม เป็นต้น คณะจะนำไปสักการะตามสมควรแก่เวลา ทานอาหารเย็นแล้วเข้าที่พัก
4) วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2552 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5) โปโลนนารุวะ – แคนดี้
06.00 น. ทานอาหารเช้า
07.00 น. เดินทางต่อไปสู่เมืองแคนดี้ ณเมืองนี้ มีบุคคล สถานที่ และสิ่งสำคัญควรคารวะและสักการะอีกมากมาย เช่น สมเด็จพระสังฆราช พระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว) สวนพฤษชาติ ระหว่างทาง ณ เมืองมะตะเล มีอาลุวิหารหรือ อาโลกวิหาร สถานที่ทำสังคายนาจารึกพระไตรปิฎก ลงในใบลานให้ดูชมด้วย
อาหารเที่ยงระหว่างทาง อาหารค่ำ ที่เมืองแคนดี้
19.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


5) วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2552 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5) แคนดี้ – นูวาระเอลิย่า
06.00 น. ทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางไปนูวาราเอลิย่า ซึ่งเป็นเมืองอยู่บนภูเขาสูงถึง 6000 ฟุต อากาศหนาวควรสวมเสื้อกันหนาวบ้างด้วย ระหว่างทางนั่งชมทิวทัศน์ที่สวย เต็มไปด้วยพืชพันธ์นานาชนิด และไร่ชาอันเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา แวะชมโรงงานผลิตชาอันลือชื่อของศรีลังกา
11.00 น. แวะทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
17.00 น. ถึงเมืองนูวาระเอลิย่า ลงแวะชมเมือง ซื้อของฝาก ตามสมควรแก่เวลา เข้าโรงแรม ทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย


6) วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2552 (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5) นูวาราเอลิย่า – โคลัมโบ
06.30 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางไปเมืองโคลัมโบ
11.00 น. ทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
15.00 น. ถึงเมืองโคลัมโบ จะนำคณะไปชมวัดอโศการาม ซึ่งมีรูปปั้นในบท พาหุง ที่สวยงามน่าดูชมมาก นมัสการพระเจดีย์และวัดเกลณียะ(วัดกัลยาณี) ซึ่งมีภาพเขียนในอูโบสถที่สวยงามและมากด้วยประวัติศาสตร์ หากมีเวลาเหลือจะนมชมโบสถ์กลางน้ำ ณ วัดคงคารามด้วย
20.00 น. นำคณะทานอาหารเย็นที่โรงแรม
22.00 น. เดินทางต่อไปสนามบินโคลัมโบ(กะตุนายกะ) พร้อมเช็คอิน


7) วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2552 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5) โคลัมโบ – สุวรรณภูมิ
01.50 เครื่องบิน เที่ยวที่ CX700 สายการบิน Cathay Pacific ออกจากสนามบินโคลัมโบ
06.35 น. เครื่องบินถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัดิภาพ แยกย้ายกันผ่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า กลับภูมิลำเนาตามอัธยาศัย


หมายเหตุ 1
1) หลักฐานในการเดินทาง ได้แก่ หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ เขียนไว้ในสำเนาด้วย
3) ภาพถ่าย 2 นิ้ว 2 ภาพ
4) ค่าบริการ 28,000 บาท(สองหมื่นแปดพันบาท) อัตรานี้ยังไม่รวม Vat 7 %
5) ต้องมัดจำเมื่อจอง 8,000 บาท (แปดพันบาท) โดยโอนเข้าบัญชี นายสังคม แชเชือน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี 119-0-481 893 เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย หรือ แฟกซ์ใบเปย์อิน ไปที่ 02-991-8271 ก็ได้
6) รายการ ในหมายเหตุ ข้อ 1 – 3 พร้อมแล้ว ให้ส่งไปที่ คุณ ราตรี ฉุยฉาย
10/12-13 ถ. คอนแวนต์ แขวงสิลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 วงเล็บมุมซองด้วยว่า (รายการ ดร.สังคม) โทร. 081-425-9350
7) ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ดร.สังคม แชเชือน โทร. 081-895-2009 หรือ
086-909-2109 หรือทางอีเมล์ ที่
sanggom_Tour@hotmail.com
หรือหากโทรศัพท์ภายในประเทศไม่ได้ ขอให้ติดต่อเบอร์โทร ที่อินเดีย หมายเลข 001-91-980-178-8965


หมายเหตุ 2
ขอท่านที่จะร่วมเดินทางให้รีบจองนะครับ มิฉะนั้นอาจจะพลาดขบวน