PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตsuchat
02-07-2009, 10:38 PM
http://202.143.143.227/srdd/web/poo2.gif

ถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ "พระเทพจันทมุนี" จจ.จันทบุรี

ผศ.สิริชัย ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้พิจารณาถวายและมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่บุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างคุณูปการแก่วงการศึกษา ท้องถิ่น และสังคมโดยส่วนรวม โดยในปีการศึกษา 2550-2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้พิจารณามอบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แก่ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระเทพจันทมุนี เจ้าอาวาสวัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้แก่ นายพรชัย จาฎุพจน์ เจ้าของร้านต้นตำรับ ผู้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ และแรงงานในชุมชน เพื่อพัฒนาการแปรรูปอาหาร และผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี และท้องถิ่นใกล้เคียง

ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในปีการศึกษา 2550-2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,790 คน โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 1,758 คน และปริญญาโท จำนวน 32 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จำนวน 261 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ช่วงบ่าย ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพ
ที่มา:
ข่าวสด (http://www.matichon.co.th/khaosod/)