PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ผิดเป็นครู*8q*
04-26-2009, 07:28 PM
คนสมัยนี้เข้าใจความหมายสุภาษิตคำนี้ผิดไปมากครับไม่งั้นคนแม้แต่คนเดียวก็จะไม่ยอมทำผิดซ้ำๆกัน

ถ้าเอาความผิดที่ตัวทำแล้วหรือเห็นคนอื่นทำมาเป็นบทเรียนแล้วสอนตัวเองใหม่ว่าผิดเป็นบทเรียนที่ดี

แต่พอคนพาลเข้าใจความหมายผิดหาว่า(ผิดเป็นครู)เลยยกเอาคนที่ทำผิดมาของตัวเองแล้วพากันทำผิด

เรียนแบบกันมาพอโดนจับได้ก็บอกว่าเห็นคนนั้นทำเห็นเขาทำในนี้ในนั้นบ้าง บางทีครูที่สอนนักเรียนก็

ทำผิดต่อนักเรียนเสียเองก็มาก คำว่าผิดเป็นครูเลยกลายเป็นคำพาลของคนพาลไป แต่สำหรับคนที่มีปัญญาแล้ว

ได้ศึกษารู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ได้รู้ผิดชอบชั่วดีเลือกคบบัฑฑิตไม่คิดแม้จะคบคนพาลวางตนไว้ในมงคล

เดี๋ยวนี้มีครูเยอะครับเพราะคนทำผิดกันมากพวกที่ไม่รู้เลยทำตามกันมาครูก็เป็นครูอีกทีนักเรียนที่เรียนไม่จบก็อยากเป็นครู

นี้ละคนเข้าใจความหมายคำว่าผิดเป็นครูคลาดเคลื่อนไปจงพากันเข้าใจและนำมาปฏิบัติกันใหม่เถอะครับ


ผิดเป็นครูรู้จำแนกและแยกแยะ

ผิดแล้วแหละอย่าทำตามซ้ำอีกหน

ถ้าทำผิดไปทำเพิ่มซ้ำเติมตน

เขาว่าคนชอบความผิดคิดเป็นพาล
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด

อุตริตว่าเป็นครูไม่รู้ผล

รู้หลบหลีกใช่ปัญญานำพาตน

จงใช่เหตุใช่ผลจะพ้นภัย

แปดคิวครับ

*8q*
04-26-2009, 07:39 PM
อยู่แบบพอแบบเพียงสำเนียงพุทธ

บริสุทธ์พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน

มรรค์องค์แปดปฏิบัติไว้อย่าวิงวอน

จะยืนเดินนั่งนอนร้อนหรือเย็น

เราชาวไทยชาวพุทธจะหลุดพ้น

ในวังวนเกิดตายหลายภพเห็น

ล้วนเป็นทุกข์และทุกข์ไม่อยากเป็น

สุขให้เป็นก็มีบ้างแต่บางตา

จิตเกิดดับไปจับภาพยากหลบหลีก

ตัญหาอีกตีบตันไม่หรรษา

ทิ่งความอยากและไม่อยากจากจิตตา

วางสังสาร์เลิกสิ่งเสพเก็บนิพพาน