PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : FWD : พุทธพจน์และคำคม*8q*
10-28-2008, 08:12 PM
การคบแต่คนดีนำแต่ความสุขมาให้
To be friend only decent people brings happiness.
อิทสมานโคตตชาดก / Itsamarnkoattajataka


ความกตัญญูไม่มีในคนใด การคบกับคนนั้นก็ไร้ประโยชน์
There is no use in friendship with an ungrateful person.
ชวสกุณชาดก / Javasakunajataka


ถ้าจะทำก็ควรทำให้จริง
Whatever you do, do it with all your heart and soul.
ตายนสูตร / Tayanasutra


เป็นคนควรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จ
A human we must strive on until we reach our goal.
วิโรจนอสุรินทสูตร / Virojana-asurindasutra


ผู้ชี้โทษ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้
Our critic is our guide to precious treasure.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


จงชนะความชั่วด้วยควมดี
Overcome evil by virtue.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ถ้าคุณทำได้ คุณก็ทำได้
If you can get started, you can accomplish it.
โอวาทพระสุธรรมยานเถร / The Sermons of Phra Sudharmayanathera


ได้สิ่งใดพึงพอใจด้วยสิ่งนั้น
With what ever you receive, may you be content.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ติตนได้ด้วยข้อใดอย่าทำข้อนั้น
Once a mistake has been recognised, it shouldn't happen again.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


คนเกียจคร้านย่อมไม่พบความสุข
There is no happiness for the idle man.
เตสกุณชาดก / Tesakunjataka


ความอยากย่อมผลักดันให้คนวิ่งวุ่น
Craving and desire make a man desperately forevermore.
ปาเกยยสูตร / Pakeyyasutra


ไม่ควรขอในสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา
Do not ask for the object of another person's love.
มณิกัณฐชาดก / Manikanthajataka


ใคร่ครวญดูก่อน แล้วจึงลงมือทำ
Start doing anything only after careful considerate.
(มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท เล่ม 1 / Monkol Jivit Vol.1; Dhammadayada Edition


พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้
Overcome a stingy person with generosity.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก
The person who gives is much loved.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
Overcome an angry person by restraining your anger.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


สุขใดเสมอด้วยความสงบไม่มี
No happiness surpasses peace of mind.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก
Indebtedness is just another kind of suffering.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


สอนผู้อื่นอย่างไร พึงทำตนอย่างนั้น
Practise what you preach.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ทำให้ดู ดีกว่าพูดให้ฟัง
Demonstration by deed is better than by words.
โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ / The Sermons of Phra Bhavanaviriyakhun


ที่ลับสำหรับทำความชั่วไม่มีในโลก
In the world, there is no place to hide, for the does of evil.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ความโกรธเกิดจากความไม่อดทน
Anger comes as a result of intolerance.
กัณหชาดก / Kanhajataka


คนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร
Through perseverance, comes liberation.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


คนที่ผัดวันประกันพรุ่งมีแต่ความเสื่อม
Those who procrastinate meet only with failure.
หัตถิปาลชาดก / Hatthipalajataka


ถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ ควรรีบลงมือทำสิ่งนั้นทีเดียว
If you know what is beneficial, start doing it at once.
เขมสูตร / Khemasuta


คนจริงพูดอย่างไรทำอย่างนั้น
A true man does what he says.
มหาโควิททสูตร / Mahagoviddasutra


ความอดทน คือความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง
Patience is fortitude, which is supreme purfraction.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ความพร้อมเพรียงเป็นบ่อเกิดของความสุข
Togetherness is the origin of happiness.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
One should be a refuge to oneself.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


ชนะตนนั่นแหละเป็นดี
It is a virture indeed to conquer oneself.
พุทธพจน์ / Sayings of the Buddha


คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น
One comes to resemble one's acquaintances.
นัยสัตติคุมพชาดก / Neyyasatti gumbajataka


ทำเรื่อยไปไม่ท้อถอย ผลประสงค์จะสำเร็จสมหมาย
Forever onward, with out despair, success is close at hard.
เตสกุณชาดก / Tesakunjataka


http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bookkii&month=12-10-2008&group=9&gblog=18