PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ท่องเที่ยวประเทศ พม่า 4 วัน 3 คืน / 23-26 ส.ค. 2552tanwakom
06-01-2009, 09:11 AM
รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 4 วัน 3 คืน
สักการะมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ ณ กรุงย่างกุ้ง เมืองสิเรียม เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำชเวดากองและพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงย่างกุ้ง
นมัสการพระเจดีย์เยเลพยา พระเจดีย์กลางน้ำอันศักดิ์สิทธิ์เมืองสิเรียมกลางแม่น้ำย่างกุ้ง
สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอ, พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวและพระราชวังกษัตริย์บุเรงนอง “เมืองหงสาวดี” นมัสการพระธาตุอินทร์แขวนอันอรรจยฺยิ่งและกลับมา ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ในกรุงย่างกุ้ง


กำหนดการเดินทาง

1) วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2552 (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 )

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเช็คอินที่ เคาน์เตอร์ E ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3770
07.10 น. เครื่องออกจากสุวรรณภูมิ สู่สนามบิน มิงคะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
08.15 น. เครื่องถึงเมืองย่างกุ้ง พร้อมเช็คเอาท์ ขึ้นรถบัสไปทานอาหารเที่ยง หลังอาหารเที่ยงแล้ว เดินทางต่อไปเมืองสิเรียมเพื่อเข้านมัสการพระเจดีย์เยเลพญา หรือพระเจดีย์กลางน้ำแห่งเมืองตันยิ่น อิ่มบุญตรงนี้แล้วเดินทางกลับเมืองย่างกุ้งเข้านมัสการพระเจดียโพธะทอง (BOTATAUNG)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง นมัสการเทพทันใจ ณ เจดีย์โพธะทอง ซึ่งนับถือกันว่าเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ มักขอพรได้สมปรารถนา ผ่านเจดีย์ซูเล ซึ่งเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง คณะจะลงรถไปนมัสการ จากนั้น นำไปชอปปิ้งที่ตลาดสกอตต์ และแล้วได้เวลาอันสำคัญยิ่งที่คณะจะนำไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่าคณะประกอบพิธีบูชาและอธิษฐานบุญเพื่อคนที่รักและบูชา พร้อมทั้งได้แยกย้ายกันไปสรงน้ำพระประจำวันซึ่งประดิษฐานอยู่รอบๆพระมหาเจดีย์เป็นการเสริมบุญบารมีของตนๆและยามนี้เป็นเวลาพลบค่ำเหมาะที่จะได้แหนหน้าชมเพชรเม็ดใหญ่สะท้อนแสงเรืองรองอยู่บนยอดของชเวดากอง จบแล้วไปทานอาหารเย็น และเข้าโรงแรมชาเตรียม

เพื่อพักผ่อนเอาแรงไว้แสวงบุญต่อไปในวันพรุ่งนี้ (กรุณาเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็กให้เหมาะแก่การที่จะใช้ ที่พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืนด้วย ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บรักษาไว้ที่โรงแรมนิกโก)


2) วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2552 (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 )
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม และเดินทางต่อไปสู่เมืองหงสาวดี ณ ที่นี่ คณะนำบูชาสักการะมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ทั้งเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองนี้ เป็นพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า 1,200 ปี มีความสูงถึง 125 เมตร มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระธาตุมุเตา จากนั้นนำชมพระราชวังบุเรงนอง สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี ซึ่งมีความยาว ถึง 60 เมตร สูงถึง 17 เมตรสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2491 ให้สวยงามดั่งปัจจุบัน แวะสักการะและชมเจดีย์ไจ้ปุ่น ซึ่งสี่สาวพี่น้องร่วมสร้างเป็นพุทธบูชาโดยสร้างเป็นพระพุทธรูป 4 องค์หันพระปฤษฎางค์ชนกัน
อาหารกลางวันระหว่างทาง นำคณะเดินทางต่อไปที่ คิมปูนแคมป์ โดยเปลี่ยนรถสู่รถโอเพิ่นแอร์ 6 ล้อ สูดอากสศตามธรรมชาติ พร้อมทั้งชมทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทางเพื่อขึ้นสู่เขาไจ้เที่ยว ถึงแคมป์แล้วเปลี่ยนเป็นนั่งเสลี่ยงจนถึงที่หมาย คณะพักที่โรงแรมไจ้โท ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด หลังอาหารเย็นแล้ว นำคณะไปสักการะองค์พระเจดีย์ กล่าวคำบูชาและสมาธิภาวนาตามสมควรแก่เวลากลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ตอนเปลี่ยนรถเป็นรถโอเพิ่นแอร์ ทุกท่านควรนำสิ่งของสู่กระเป๋กเล็กๆ ให้พอใช้เท่านั้น เพราะผู้หามเสลี่ยงไม่รับกระเป๋าใบโตของท่าน มิฉะนั้นท่านจะต้องจ่ายค่าแบกกระเป๋าเพิ่มเติมเองนะคร๊าบ บๆๆๆๆ)
3) วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2552 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10)

05.00 น. ขอเชิญผู้มีพลังอันเข้มแข็งและแรงศรัทธาไม่ย่นย่อไปสักการะองค์พระเจดีย์ โดยกล่าวคำบูชาและสมาธิภาวนาอีกรอบหนึ่ง เก็บบุญกันเต็มๆไปเลย
07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเดินทางกลับเมืองย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม แวะทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารเมืองหงสาวดี ถึงเมืองย่างกุ้งเข้าชมและสักการะสิ่งสำคัญและเจดีย์ที่ยังไม่ได้สักการะต่ออีก ซึ่งมีอีกหลายแห่ง เช่น3.1) พระเจดีย์สุเล (SULE )ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นมานานแล้ว และตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองย่างกุ้งซึ่ง เปรียบเสมือนหนึ่งหัวใจของย่างกุ้งทีเดียว
3.2) พระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยงาม
3.3) ช้างเผือก
3.4) พระนอนตาหวานที่เจดีย์เจ๊าทัตจี
3.5) เจดีย์กะบาเอ ที่ประดิษฐานพระมหามัยมุนีจำลอง (องค์จริงอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์)และที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้งของพระพุทธเจ้าและของพระอัครสาวก
3.6) เจดีย์พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง แม้เป็นพระเจดีย์ใหม่แต่สวยงามยิ่งนัก ได้เวลาพอสมควรไปทานอาหารเย็น และเข้าพักที่โรงแรมชาเตรียมที่เดิม และเชิญได้เก็บสัมภาระลงกระเป๋าเตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับไทยในวันรุ่งขึ้นด้วย

4) วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2552 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปสนามบินมิงคะลาดง
08.15 น. เครื่องแอร์เอเชีย ออกจากย่างกุ้งมุ่งสู่เมืองไทย เที่ยวบินที่ FD 3771
10.30 น. เครื่องถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
1) เวลาและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะยึดหลัก ผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นสำคัญ การบริการอาหารจะบริการวันละสามมื้อในระหว่างเดินทาง รวมทั้งของว่างบริการ บนรถอีกหลายรายการ


2) เอกสารที่จะต้องเตรียม ได้แก่ หนังสือเดินทาง มีอายุมากกว่า 6 เดือน , ภาพถ่าย 2 นิ้ว 3 ภาพ,สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด,สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด :

เอกสารทั้งหมดนี้ส่งไปที่ คุณราตรี ฉุยฉาย 10/12-13 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขต บางรัก กทม. 10500 โทร. 081-425-9350 , 081-895-2009
3) ค่าบริการท่านละ 16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) มัดจำเมื่อจอง 6,000 บาท (หก พันบาท) โดยโอนเข้า บัญชี นาย สังคม แชเชือน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อยเลขที่ 119-0-481 893 โอนแล้วโปรดส่งแฟกซ์แจ้งไปที่หมายเลข 02-991-8271 ด้วย
และอย่าลืมเขียนชื่อในใบเป-อิน ที่ แฟกซ์ให้ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าเป็นของใคร หากเพิ่มเบอร์โทรของท่านไปด้วย จะยิ่งดีมากขึ้น เพราะจะได้โทรแจ้งกลับได้ทันทีนะจะบอกให้