PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ไปแสวงบุญ ณ ประเทศ อินเดีย 19 - 28 มีนาคม 2553tanwakom
06-01-2009, 09:21 AM
http://www.watkoh.com/data/sangve4/img/sangve.jpg

รายการแสวงบุญโดยย่อ
กรุงเทพ-กัลกัตตา-นาลันทา-ราชคฤห์-คยา-พาราณสี-กุสินารา ลุมพินี (เนปาล)-สาวัตถี-ทัชมาฮาล-เดลฮี-กรุงเทพฯ
นำโดย คณะวัดอโศการาม
จ.สมุทรปราการ

กำหนดการเดินทาง 19 – 28 มีนาคม 2553
1)วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2553 (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5)

06.20 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์
P
1-2-3 พร้อมเช็คอิน สายการบิน เจ็ต แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
9W065
09.20
น. เครื่องออกจากสุวรรณภูมิสู่สนามบินกัลกัตตา


10.20 น .เครื่องถึงสนามบินกัลกัตตา พร้อมเช็คเอาท์ ทานอาหารเที่ยงและขึ้นรถบัสไปนาลันทา
21.00 น. ถึงวัดไทยนาลันทา ทานอาหารเย็นและเข้าที่พัก
2) วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2553 (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5)

06.00 น. ทานอาหารเช้า และต่อด้วยกิจกรรมถวายผ้าป่าช่วยเหลือกิจสงฆ์ที่นี้ อันเป็นวัดที่ 1


07.30 น. เดินทางไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์ดำ และชมมหาวิทยาลัยนาลันทา อันเก่าแก่ แม้เหลือแต่ซากปรักหักพัง ก็ยังทรงพลังแห่งความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ดี ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อมาที่ เมืองราชคฤห์ โดยแวะนมัสการพระวิหารเวฬุวัน อันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นที่เกิดวันมาฆบูชา ได้เวลาอาหารเที่ยงแวะเข้าทานที่วัดไทยสิริราชคฤห์

และคณะของเรารวบรวมปัจจัยถวายผ้าป่าช่วยเหลือกิจสงฆ์ที่นี่ตามกำลังศรัทธาด้วย อันเป็นวัดที่ 2


14.00 น. ออกจากวัดไทยสิริราชคฤห์ไป แวะชม คุกพระเจ้าพิมพิสาร โรงพยาบาลหมอชีวก และขึ้นชมสิ่งต่างๆ บนภูเขาคิชฌกูฎ เพื่อสักการะ ถ้ำพระโมคคัลลาน ถ้ำพระสารีบุตร กุฎิพระอานนท์ และที่สำคัญที่สุด คือ พระคันธกุฎิ อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ได้เวลาพอสมควร เดินทางต่อไปพุทธคยา เข้าพักและทานอาหารเย็นที่วัดไทยพุทธคยา
3) วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2553 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5)
06.00 น
.
ทาน

อาหารเช้า


07.00 น. เดินทาง

ไปนมัสการองค์พระมหาโพธิเจดีย์ พระพุทธเมตตา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นำกล่าวคำบูชา ไหว้พระ สมาธิภาวนา ทำประทักษิณทั้งพระมหาเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3 รอบ จากนั้นนำคณะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญที่พระพุทธองค์ทรงใช้เสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้ ซึ่งอยู่รอบๆ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ นั่นคือ พระแท่นวัชรอาสน์ อนิมิสสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ ตามลำดับ


11.00 น. ได้เวลาอาหารเที่ยงกลับไปทานที่วัดไทยพุทธคยา


14.00 น. ไปชมวัดนานาชาติ มีวัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฐาน เป็นต้น ได้เวลาพอสมควรเข้านมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์นำปฎิบัติตามสมควรแก่เวลา กลับวัดไทยพุทธคยาและ ทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว พร้อมกันขึ้นโรงอุโบสถ เพื่อถวายผ้าป่าช่วยเหลือกิจสงฆ์ที่นี้ตามกำลังศรัทธา อันเป็นวัดที่ 3 กรวดน้ำรับพรแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

อนึ่งหากผู้จะซื้อของบริเวณใกล้ๆต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็สามารถไปได้ และผู้ใดต้องการเก็บบุญเพิ่มเติมก็สามารถไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาได้ที่ต้นโพธิ์


4) วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2553 (ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5)

05.30 น ทานอาหารเช้า
06.30 น. เดินทางต่อไปเมืองพาราณสี อาหารเที่ยง ระหว่างทาง
13.00 น. ถึงเมืองพาราณสี เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถเพื่อสักการะพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอันงามที่สุดของโลก ได้เวลาพอสมควร เข้าสักการะและชมสิ่งต่างๆ ภายในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กล่าวคือ ธัมเมกขสถูปสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมราชิกาสถานที่ทรงแสดง อนัตตลักขณสูตร ปัญจายตันเจดีย์ สถานที่ทรงแสดงธรรมแก่พระยสะ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับพระพุทธองค์ และเสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช ณ บริเวณธัมเมกขสถูป คณะนำกล่าวคำบูชา ไหว้พระ สมาธิภาวนา พร้อมทั้งทำประทักษิณ นอกจากนั้น คณะจะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วด้วย
ได้เวลาพอสมควรออกจากบริเวณนี้แล้วไปเยี่ยมชม นิวมูลคันธกุฏี ซึ่งชาวศรีลังกาดำเนินการสร้างไว้เป็นพุทธบูชา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามอีกองค์หนึ่ง พร้อมทั้งเข้านมัสการพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ซึ่ง
ประดิษฐานอยู่รอบๆ ต้นโพธิ์ลังกา ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อไปเข้าพักที่วัดไทยสารนาถ คณะร่วมบุญสร้างบารมีถวายผ้าป่าวัดไทยสารนาถ ตามกำลังศรัทธา ซึ่งเป็นวัดที่ 4 ทานอาหารเย็นแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
5) วันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2553 (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5)

05.00น. ขึ้นรถบัสไปล่องแม่คงคา เพื่อชมวัฒนธรรมประเพณีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ตลอดจนพิธีเผาศพ ณ ริมแม่คงคา โดยเฉพาะ ที่ท่า มณิกัณณิการ์ฆาฎ ได้เวลาพอสมควรกลับมาทานอาหารเช้า และเดินทางต่อไป
08.00 น. ออกเดินทางไปเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
15.00 น. คณะถึงเมืองกุสินารา เข้านมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพาน หรือปางอนุฏฐานไสยาสน์ พระเจดีย์มหาปรินิพพาน ฐานเจดีย์ที่ประดิษฐานพระศพสมโภช คณะนำไหว้พระ สมาธิภาวนา และทำประทักษิณ ตามสมควรแก่เวลา และเดินทางต่อไปมกุฏพันธนเจดียสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธองค์ ได้เวลาพอสมควร เข้าวัดไทยกุสินารา ทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่นี่ คณะร่วมบุญกุศลที่วัดนี้ด้วยการถวายผ้าป่าตามกำลังศรัทธา อันเป็นวัดที่ 5
6) วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2553 (ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5)06.30
น หลังอาหารเช้าแล้วเดินทางต่อไปประเทศเนปาล เพื่อนมัสการสถานที่ประสูติที่ลุมพินีวัน ทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง (อาจจะที่วัดไทย 960)


12.30 น. ข้ามพรมแดนอินเดียเข้าสู่เนปาล ณ ด่านโสโนลี ตรงไปลุมพินีวันประกอบพิธีบูชาสักการะมหามายาเทวีวิหาร เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศก สระโบกขรณี ไหว้พระ สมาธิภาวนา ประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ที่พักวัดไทยลุมพินี อาหารเย็นที่นี้ และคณะของเราก็จัดถวายผ้าป่า ช่วยเหลือกิจสงฆ์ที่นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นวัดที่
6
7) วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2553 (ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5)
06.30
น. ออกจากประเทศเนปาลเข้าสู่อินเดีย และเดินทางต่อไปเมืองสาวัตถี เพื่อเข้าชมพระมหาวิหารเชตะวันและอื่นๆอีกมากมาย อาหารเที่ยงระหว่างทาง

14.00 น ถึงเมืองสาวัตถี เข้าชมพระมหาวิหารเชตะวัน สักการะ พระคันธกุฎี อานันทโพธิ์ กุฎิพระสีวลี เจดีย์พระอรหันต์แปดทิศ เป็นต้น และไปชมเจตยานุสรณ์บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลิมาล สถานที่พระเทวทัตต์ถูกแผ่นดินสูบ สถานที่นางจิญจมานาวิกาถูกแผ่นดินสูบ ได้เวลาพอสมควร ไปทานอาหารเย็นที่โรงแรมปาวัน (PAWAN)
และเดินทางต่อไปที่สถานีรถไฟโกณฑะ

21.00 น. ขึ้นรถไฟไปเมืองอัคระ เพื่อเยี่ยมชมทัชมาฮาล อนุสรณ์รักของพระเจ้าชา เยฮัน
กับ พระนางมุมตัช

8) วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2553 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5)

06.00 น ถึงสถานีอัคระ จากรถไฟขึ้นรถไปโรงแรม อาบน้ำทานอาหารเช้าทำภารกิจส่วนตัว
09.00 น. เดินทางไปชมทัชมาฮาล
11.00 น. ทานอาหารเที่ยง
12.30 น. ไปชมอัคราฟอร์ท พระราชวังแห่งราชวงศ์โมกุลที่ยิ่งใหญ่
15.00 น. เดินทางต่อไปที่เมืองเดลฮี เมืองหลวงของอินเดียทานอาหารเย็นระหว่างทาง
22.00 น. ถึงเมืองเดลฮี เข้าพักที่โรงแรม

9) วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2553 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5)


07.00 น. อาหารเช้า พร้อมเก็บกระเป๋าขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไป 1)เข้าชมวัดฮินดูบิลล่าเท็มเปิล ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งในเดลฮี 2) ชมอินเดียเกท 3)บ้านประธานาธิบดี 4)พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี เป็นต้น ได้เวลาอาหารเที่ยง ไปทานที่ภัตตาคาร
12.30 น. มีเวลาอาจนำคณะไปชมสิ่งอื่นๆ อีกตามเวลาอันจะพึงมี และนำไปช้อบปิ้งที่ศูนย์การค้าพาลิกา พลาซ่า ตลาดใต้ดิน แถวถนนชันปาถอันเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเดลฮีและมีสิ่งต่างๆให้ซื้อหากันมากมาย
20.00 น. ไปทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารอีกแห่งหนึ่ง
21.30 น. เดินทางต่อไปสนามบินอินทิราคานธี สนามบินนานาชาติของเดลฮี พร้อมเช็คอิน

10)วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2553 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5)
01.05 น. เครื่องบิน เที่ยวบินที่
9W 064
สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ ออกจากสนามบินอินทะราคานธี สู่สนามบินสุวรรณภูมิ


06.55 น. เครื่องถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมเช็คเอาท์ และไปรับกระเป๋า แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของตนๆ ด้วยความสุขอิ่มบุญกันถ้วนหน้าและระลึกถึงกันโดยมิรู้ลืม
สิ่งที่จะต้องเตรียม
1)เตรียมเพื่อเป็นผู้จะเดินทาง (เก็บเมื่อจอง)

1.1) หนังสือเดินทาง (กรณีอยู่ต่างประเทศ ให้แฟกซ์หน้า
passport
ที่มีภาพถ่ายและชื่อไปให้ก่อน แฟกซ์ หมายเลข 02-991-8271)


1.2) เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดเขียนเบอร์โทรศัพท์ลงในเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปด้วย เพื่อจะได้โทรกลับทันที เมื่อได้รับเอกสาร หรือ อีเมล แอดเดร็ส ก็ได้)
1.3) ภาพถ่าย 2 นิ้ว 5 ภาพ เพื่อทำวีซ่าเข้า 2 ประเทศ (กรณีที่ทำวีซ่ามาเองแล้ว ขอภาพถ่าย 1 ภาพ)
1.4) เงินมัดจำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)

1.5) เอกสาร 1.1) – 1.3) ให้ส่งไปที่ คุณราตรี ฉุยฉาย 10/12-13 ถ. คอนแวนต์ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.081-425-9350


2) เตรียมเมื่อยามจะเดินทาง
2.1) ยาประจำตัว หรือยาแก้ไข้ เช่น ยาพารา
2.2) ผ้าถุงหนึ่งผืน (เฉพาะผู้หญิง) เผื่อต้องเข้าห้องน้ำในที่ที่ไม่มีห้องน้ำ
2.3) ชุดกันหนาว(พ.ย.-ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ. ต้น มี.ค. มักจะหนาว - ธ.ค. และ ม.ค. หนาวมาก)
2.4) ไฟฉายเล็กๆ 1 กระบอก
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เก็บค่าบริการท่านละ 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาท) ราคานี้รวม ค่า ตั๋วเครื่องบิน,

วีซ่า,ค่ายานพาหนะในอินเดีย,อาหาร,ที่พัก,ภาษีสนามบิน,ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ,ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) แต่ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


เงินมัดจำก็ดี เงินที่เหลือก็ดี ให้โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสังคม แชเชือน ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่ 119-0-481-893
เมื่อโอนแล้วให้แฟกส์ใบ เป-อิน ไปที่หมายเลข 02-991-8271 โปรดอย่าลืมเขียนชื่อผู้จ่ายลงไปในใบ เป-อิน ด้วย จะได้รู้ว่าใครโอนให้
4) แต่งกาย ตามความเหมาะสม แต่ควรมีชุดขาว 1 ชุด แต่งตอนไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์
5) รายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสมของเวลา และสถานการณ์