PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เสียงอ่าน ทางพ้นทุกข์ ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรมButsaya
01-04-2010, 11:37 PM
เสียงอ่าน ทางพ้นทุกข์
ของท่านเด็กน้อยในแดนธรรม

http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/cd_pontook.jpg


คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook01.wma)๑ เกริ่นนำ
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook02.wma)๒ หลักการปฏิบัติตัวเพื่อออกจากทุกข์
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook03.wma)๓ หลักการภาวนา
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook04.wma)๔ จุดหมายของการปฏิบัติธรรม
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook05.wma)๕ กิเลสคืออะไร
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook06.wma)๖ ธรรมะเป็นเรื่องของใจ
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook07.wma)๗ จุดเริ่มต้นแห่งการปฏิบัติธรรม อยู่ที่ใหน
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook08.wma)๘ สติปัฏฐาน ๔ คืออะไร
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook09.wma)๙ สมาธิ
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook10.wma)๑๐ หลักของการปฏิบัติธรรม
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook11.wma)๑๑ กระจกใจผู้ใฝ่ธรรม
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook12.wma)๑๒ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค .. จะดูได้อย่างไร?
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook13.wma)๑๓ ทำบุญเป็นไหม?
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook14.wma)๑๔ วิถีจิต
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook15.wma)๑๕ ขันธ์ ๕ หมายถึงอะไร?
คลิกเพื่อรับฟังค่ะ (http://www.kanlayanatam.com/audio/tangpontook/pontook16.wma)๑๖ อย่ายึด เตือนสติ

Butsaya
01-04-2010, 11:41 PM
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
[font=Verdana]
ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตกับทุก ๆ ท่าน

ที่เข้ามารับฟังเสียงอ่านของ.....

ท่านเด็กน้อยในแดนธรรม ด้วยนะค่ะ