PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ( เลขเด็ด 019 )DAO
04-23-2010, 04:56 PM
( เลขเด็ด 019 )ไม่ใช่เลขใบ้หวย แต่เป็นชุดเลขที่จะทำให้คุณเป็นอิสระหลุดพ้นจากความคับแคบทางจิตใจ เบิกบานแจ่มใส ลองทำความเข้าใจความหมายของเลขสามตัว 019 ข้างล่างนี้ และ นึกทบทวนอยู่ในใจเสมอ หากท่านเข้าถึงความหมายของเลข 3 ตัวนี้ โลกของเราก็จะสวยสดงดงาม ชีวิตของท่านจะก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป

--------------------------------------------------------------------------------
ความหมายของเลข 3 ตัว
0 สุญตา หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากความหมายเป็นตัวตน คือ มองทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความคิดเชื่อมโยง แล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เป็นตัวตนของมันเอง สักอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราเห็นเมล็ดข้าวในจานข้าว หากรู้จักคิดเชื่อมโยง จะเห็นว่ามีเหตุปัจจัยต่างๆ นานามากมายที่ทำให้เกิดเมล็ดข้าวขึ้นมา ในเมล็ดข้าว เรามองเห็น ทุ่งนา นก หนู ท้องฟ้า กบ สายฝน เคียวเกี่ยวข้าว ความทุกข์ของชาวนา โรคฉี่หนู เถ้าแก่โรงสี กรรมกรแบกหาม ฯลฯ เป็นการมองเชื่อมโยงด้วยสายตาแห่ง ความกรุณา และ ปัญญา
การมองแบบคิดเชื่อมโยง ไม่มองอะไรเป็นแท่งเป็นก้อน จะทำให้จิตใจของเรา ไม่คับแคบ จิตว่าง เป็นอิสระ หลุดพ้น สบายใจจนบางคนถึงกับเปล่งอุทานออกมาว่า
" โอ ! สรรพสิ่งล้วน "สุญตา" (ว่างจากความหมายเป็นตัวตน) "
1 หมายถึง ทุก ๆ ชีวิตคือ หนึ่งเดียวกัน เริ่มต้นจากพ่อแม่ลูกหากมีความรัก สมานสามัคคีกันภายในครอบครัว คนในครอบครัวก็จะเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้เกิดความสุขอันเหลือล้นยิ่งกว่ามีเงินทองนับล้านนับแสน กลุ่มคนมีความคิดดีงามมารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกัน หรือ คนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกัน หรือ ตลอดจนความรู้สึกว่าทุกคนในโลกล้วนเป็นพี่เป็นน้องร่วมโลกเดียวกัน ความรู้สึกนี้จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นความสุขอย่างเปี่ยมล้น เนื่องจากจิตใจหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวที่คับแคบ ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว อย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไป
9 หมายถึง ชีวิตของเราจะต้องก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป คือ แต่ละวินาทีที่ผ่านไป เป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาตน ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงส่งดีงาม พวกเราทุกคนล้วนโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ "มนุษย์"เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถที่จะพัฒนาตนได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด เราสามารถที่จะพัฒนาตนจนถึงขึ้นสูงสุด คือ เข้าถึงความ สะอาด สว่าง สงบ รู้ตื่นเบิกบาน
" 019 คือเลขเด็ดที่จะทำให้คุณประสบโชคดีอย่างแท้จริงไปตลอดกาลนาน"( อธิบายขยายความแนวความคิดของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี จากหนังสือ "วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา" )

ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.igetweb.com/www/watdokmai/index.php?mo=3&art=229874