PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วันทาหลวง วันทาน้อยปีศาจ
08-10-2010, 04:09 PM
วันทาหลวง

วนฺทามิ พุทฺธํ สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
วนฺทามิ ธมฺมํ สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
วนฺทามิ สงฺฆํ สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
วนฺทามิ คุรุอุปชฺฌาอาจริเย สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
วนฺทามิ กมฺมฏฺฐานํ สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
วนฺทามิ อาราเม พุทฺธสีมายํ สพฺพํ เม โทสํ ขมถ เม ภนฺเต
วนฺทามิ เจติยํ สพฺพํ สพฺพฏฺฐาเนสุ ปติฏฺฐิตา สรีรธาตุ
มหาโพธึ พุทฺธรูปํ สกลํ สทา นาคโลเก เทวโลเก พฺรหฺมโลเก
ชมฺพูทีเป ลงฺกาทีเป สรีรธาตุโย เกสาธาตุโย อรหนฺธาตุโย
เจติยํ คนฺธกุฏึ จตุราสีติสหสฺเส ธมฺมกฺขนฺเธ สพฺเพสํ
ปาทเจติยํ อหํ วนฺทามิ สพฺพโส

วันทาน้อย

วนฺทามิ ภนฺเต สพฺพํ อปราธํ ขมถ เม ภนฺเต มยา
กตํ ปุญฺญํ สามินา อนุโมทิตพฺพํ สามินา กตํ ปุญฺญํ มยฺหํ
ทาตพฺพํ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

บทนี้เป็นบทสวดทางล้านนา ใช้ขอขมา และสวดเพื่ออภิบูชาได้ด้วย