PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : จัดพระสงฆ์สอนพระพุทธศาสนา โครงการธรรมสามัคคีทำดีถวายในหลวงpikulkaew
05-30-2011, 03:29 PM
จัดพระสงฆ์สอนพระพุทธศาสนา โครงการธรรมสามัคคีทำดีถวายในหลวง

น.ต.เกริก ตั้งสง่า กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางมด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 มีการบรรยายธรรมตามโครงการธรรมสามัคคี ทำดีถวายในหลวง โดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ให้นักศึกษาใหม่ด้วย การดำเนินการครั้งนี้ที่ มจธ.ถือว่าเป็นแห่งแรกที่เริ่มดำเนินการ

ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรมสามัคคีฯ ที่จะจัดให้มีพระสงฆ์เข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา บรรยายธรรมในกลุ่มนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง รวมไปถึงประชาชนที่เป็นพนักงาน ลูกจ้างจะมีการคัดเลือกสถานประกอบการ 21 แห่ง เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี และหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะนำโครงการนี้เสนอเข้าที่ประชุมครม. เพื่อออกเป็นมติสนับสนุนให้ทุกจังหวัดต้องจัดกิจกรรมในเชิงธรรมะ

เพื่อร่วมทำความดีถวายในหลวงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งด้วย ก่อนหน้านี้ตนได้นำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมหารือในที่ประชุมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และที่ประชุมก็มีมติให้ส่งหนังสือเวียนไปยังมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทุกแห่งดำเนินตามโครงการนี้ด้วย มหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็สามารถร่วมโครงการนี้ได้โดยติดต่อโทร.08-1844-4159

ทั้งนี้ สำหรับโครงการธรรมสามัคคี ทำดีถวายในหลวง มีวัตถุประ สงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยจะมีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ซึ่งใช้ "ธรรม" เป็นตัวตั้งในการดำเนินกิจกรรม คือ 1.กิจกรรมเผยแผ่ธรรมทั่วไทย 2.กิจกรรมธรรมรวมใจ คนไทยปฏิบัติธรรม 3.กิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรมทั่วไทย 4.กิจกรรมทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ 5.กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล และบริการพุทธสนเทศ ซึ่งกิจกรรมที่ มจธ. ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแผ่ธรรมทั่วไทยขอบคุณแหล่งข่าวดีจาก :http://www.itti-patihan.com