PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เสียงอ่านปุจฉา-วิสัชนาท่าน ว.วชิรเมธี โดยน้องสายซอButsaya
06-07-2011, 09:58 PM
ทำบุญอย่างไร


http://www.4shared.com/embed/629700330/442c4616


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/aWRNRzHr/1_online.mp3?tsid=20110607-144845-d476bf1c)เรื่อง.. ทำบุญอย่างไร

Butsaya
06-07-2011, 10:09 PM
แก่นพระพุทธศาสนาคืออะไร


http://www.4shared.com/embed/629699210/cc9cb0fd


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/hksHv3pS/2_online.mp3?tsid=20110607-150653-7bdce1e7)เรื่อง.. แก่นพระพุทธศาสนาคืออะไร

Butsaya
06-07-2011, 10:25 PM
การทำบุญกับพระสงฆ์


http://www.4shared.com/embed/629698610/73297f44


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/29oZKs0F/3_online.mp3?tsid=20110607-151821-df333fb4)เรื่อง.. การทำบุญกับพระสงฆ์

Butsaya
06-07-2011, 10:34 PM
ทำสมาธิมานานไม่เห็นอะไร


http://www.4shared.com/embed/629697412/c6c0da50


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/uxe2_dL2/4_online.mp3?tsid=20110607-152650-34667f6b)เรื่อง.. ทำสมาธิมานานไม่เห็นอะไร

Butsaya
06-07-2011, 10:42 PM
การบริจาคอวัยวะเป็นทาน


http://www.4shared.com/embed/629696262/35b05740


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/g5lY8b0v/6_online.mp3?tsid=20110607-153541-6a5ec4da)เรื่อง.. การบริจาคอวัยวะเป็นทาน

Butsaya
06-07-2011, 10:49 PM
ใบเซียมซีที่เก้า


http://www.4shared.com/embed/629694270/68accfa6


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/K7Il0B6Z/7_online.mp3?tsid=20110607-154341-480cc776)เรื่อง.. ใบเซียมซีที่เก้า

Butsaya
06-07-2011, 10:53 PM
การทำบุญอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน


http://www.4shared.com/embed/629693262/26ea772


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/alG-ml3P/8_online.mp3?tsid=20110607-154754-acb26b0c)เรื่อง.. การทำบุญอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน

Butsaya
06-07-2011, 10:59 PM
พระบรมสารีริกธาตุ


http://www.4shared.com/embed/629692402/e8051b23


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/vi3QanYg/9_online.mp3?tsid=20110607-155249-3873e74)เรื่อง.. พระบรมสารีริกธาตุ

Butsaya
06-07-2011, 11:00 PM
วิธีง่ายๆในการลืมความหลัง


http://www.4shared.com/embed/629691828/2149c635


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/PVrVRxJX/10_online.mp3?tsid=20110607-155416-5d1ae710)เรื่อง.. วิธีง่ายๆในการลืมความหลัง

Butsaya
06-07-2011, 11:08 PM
วิธีอยู่กับคนที่เราเกลียด


http://www.4shared.com/embed/629690304/ae206018


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/y_kOfIby/11_online.mp3?tsid=20110607-160310-a40f566a)เรื่อง.. วิธีอยู่กับคนที่เราเกลียด

Butsaya
06-07-2011, 11:09 PM
สิ่งที่สำคัญกว่าจินตนาการ


http://www.4shared.com/embed/629701394/1120de0


[color=red]
คลิกเพื่อทำการดาวโหลดเสียงธรรมค่ะ (http://dc348.4shared.com/download/YJiAYaEd/13_online.mp3?tsid=20110607-160317-e038ea61)เรื่อง.. สิ่งที่สำคัญกว่าจินตนาการ