PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดมเหยงคณ์Butsaya
06-23-2011, 04:53 PM
พระพุทธไสยาสน์ หิน 9 เมตร


http://www.4shared.com/embed/664148343/91948363


http://gallery.me.com/rungroj99/100294/-E0-B8-9E-E0-B8-A3-E0-B8-B0-E0-B8-9E-E0-B8-B8-E0-B/web.jpg?ver=12558493590005

http://gallery.me.com/rungroj99/100294/-E0-B8-9E-E0-B8-A3-E0-B8-B0-E0-B8-9E-E0-B8-B8-E0-B_2/web.jpg?ver=12558492950003

http://gallery.me.com/rungroj99/100294/DSCF9130_3/web.jpg?ver=12558509100003

http://gallery.me.com/rungroj99/100294/DSCF9130_2/web.jpg?ver=12558500370003

http://gallery.me.com/rungroj99/100337/ehBAOl/web.jpg?ver=12809100900002

http://gallery.me.com/rungroj99/100337/zdJNmw/web.jpg?ver=12809100890002

Butsaya
06-23-2011, 05:10 PM
ขอเชิญผู้ใฝ่ธรรมทุกท่าน เติมเต็ม “สติ” และ “ปัญญา”
ณ วัดมเหยงคณ์ ด้วยกิจกรรมปฏิบัติธรรมต่างๆ ดังนี้ :

บวชเนกขัมมภาวนา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญของชาติ-ศาสนา
และวันประเพณีไทย ปีละ ๘ ครั้ง โดยรับสมัครทั้งชาย-หญิง
ไม่จำกัดจำนวน

จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นระยะเวลา ๙ วัน เป็นประจำ
ทุกๆ เดือนๆ ละ ๑ ครั้ง
รับสมัครเฉพาะผู้ที่สนใจจริงในการเจริญสติปัญญาเท่านั้น
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวนจำกัด รุ่นละ ๕๐ ท่าน
โดยท่านต้องสมัครล่วงหน้า

บวชเนกขัมมภาวนาถือศีล ๘ ปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน
ทั้งชาย-หญิง โดยมีพิธีบวชทุกๆ วัน เวลา ๐๙.๐๐ น.

ถือศีลอุโบสถ ค้างคืนที่วัดทุกวันพระตลอดปี

อบรมปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับคณะข้าราชการ หรือเอกชน
ที่ขอเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม

รับกุลบุตร ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตั้งใจจะบวชเป็นภิกษุ
สามเณร เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรม

เผยแผ่ธรรมทางสื่อวิทยุกระจายเสียง หนังสือ อินเทอร์เนต www.watmahaeyong.net

http://www.youtube.com/v/uD1q5O622jg&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3

แผ่นที่ วัดมเหยงคณ์

http://www.dharma.in.th/wp-content/uploads/2010/06/mahaeyong.gif

Butsaya
06-23-2011, 05:16 PM
http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5140/web.jpg?ver=13062395670001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5141/web.jpg?ver=13062396070001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5142/web.jpg?ver=13062396240001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5144/web.jpg?ver=13062396610001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5145/web.jpg?ver=13062397090001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5146/web.jpg?ver=13062397520001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5147/web.jpg?ver=13062397820001

Butsaya
06-23-2011, 05:18 PM
http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5149/web.jpg?ver=13062398120001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5150/web.jpg?ver=13062398460001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5151/web.jpg?ver=13062398830001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5154/web.jpg?ver=13062405320001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5155/web.jpg?ver=13062405740001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5157/web.jpg?ver=13062406040001

http://gallery.me.com/rungroj99/100573/DSCF5158/web.jpg?ver=13062406390001

Butsaya
06-23-2011, 05:27 PM
สำนักกรรมฐานปรมัตถภาวนา (ดอยภูโอบ)
(สาขาวัดมเหยงคณ์ แห่งที่ ๒)
ต. สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2923_678.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2927_182.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2922_212.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2928_159.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2861_726.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2862_688.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2863_412.jpg

Butsaya
06-23-2011, 05:33 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2864_199.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2865_558.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2880_140.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2881_277.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2882_101.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2885_842.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2898_906.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2900_581.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2901_104.jpg

Butsaya
06-23-2011, 05:35 PM
http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2936_255.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2926_128.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2929_449.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2930_129.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2931_112.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2932_143.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2933_182.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2934_598.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2935_134.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2937_100.jpg

ขอขอบพระคุณ คุณพี่รัตนา (แดง) พี่เลี้ยงผู้ดูแลการอบรมกรรมฐานหญิงของที่นี่...
ที่ให้การต้อนรับเราด้วยไมตรีจิตอันดียิ่งค่ะ

Butsaya
06-23-2011, 05:43 PM
เ ข ต สั ง ฆ า ว า ส
และ
ก ร ร ม ฐ า น ช า ย
(สำหรับอุบาสก)


http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2867_657.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2871_552.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2869_838.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2872_828.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2873_177.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2874_595.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2876_811.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2877_197.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2880_902.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2881_109.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2868_167.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2870_809.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2883_116.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2884_287.jpg

Butsaya
06-23-2011, 05:44 PM
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป ร ะ ธ า น หิ น ท ร า ย
http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2888_248.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2891_197.jpg

Butsaya
06-23-2011, 05:49 PM
พ ร ะ พุ ท ธ ร า ช เ ว ช ช พิ ศ า ล
ประดิษฐาน ณ
ล า น ธ ร ร ม ร า ช า นิ โ ค ร ธ


http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2938_115.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2904_792.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2911_131.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2914_544.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2921_507.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2902_584.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2903_142.jpg

http://www.dhammajak.net/board/files/dscn2906_108.jpg

เป็นสถานที่แสดงธรรมของ พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)
พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
และสถานที่สอบอารมณ์ของผู้เข้าอบรมกรรมฐาน ปิดวาจาเป็นเวลา ๙ วัน

ขอกราบขอบพระคุณ
พระอาจารย์สุทัศน์ ผู้ดูแลสำนักกรรมฐานปรมัตถภาวนา
ที่เมตตาอนุญาตให้กุหลาบสีชาเก็บภาพสถานที่มา ณ โอกาสนี้ด้วยเจ้าค่ะ

บันทึกภาพโดย
คุณลองภูมิ และกุหลาบสีชา
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
http://www.watmahaeyong.net/plan.htm?id=03

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :: http://www.dhammajak.net

rawang9999
06-24-2011, 07:05 AM
เห็นสถานที่แล้ว รู้สึก ร่มเย็น และ เป็นสุขค่ะ สาธุๆๆๆๆค่ะคุณบุษ :) :) :)

Butsaya
06-25-2011, 11:53 AM
มาดูบรรยากาศ วัดมเหยงคณ์ ที่จ. อยุธยา กันต่อนะค่ะ อิอิ...

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9765/web.jpg?ver=12530050120004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9758/web.jpg?ver=12530050340004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9751/web.jpg?ver=12530050530004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9754/web.jpg?ver=12530050820004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9755/web.jpg?ver=12530050990003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9756/web.jpg?ver=12530051150003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9757/web.jpg?ver=12530051310003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9759/web.jpg?ver=12530270750003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9766/web.jpg?ver=12530271590004

Butsaya
06-25-2011, 11:57 AM
http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9762/web.jpg?ver=12530272180004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9760/web.jpg?ver=12530272990003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9779/web.jpg?ver=12530274020003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9767/web.jpg?ver=12530274870003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9768/web.jpg?ver=12530275880003

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9764/web.jpg?ver=12530276490004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9770/web.jpg?ver=12530277900004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9771/web.jpg?ver=12530279320004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9777/web.jpg?ver=12530280320004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9781/web.jpg?ver=12530281470004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF9761/web.jpg?ver=12530282330004

http://gallery.me.com/rungroj99/100263/DSCF0148/web.jpg?ver=12257063150001

Butsaya
06-25-2011, 05:45 PM
กำหนดผู้รู้ ๑


http://www.4shared.com/embed/668341923/3d3925c6

Butsaya
06-25-2011, 07:22 PM
กำหนดผู้รู้ ๒


http://www.4shared.com/embed/668467613/5fe60d3c

rawang9999
06-27-2011, 10:57 AM
:'( :'( :'( โอ้วววววววววมีแต่ภาพสวยๆ จาอัพภาพมายั่วกานปายถึงหนายยยยยยย โอ้วววววววว (อยากปายยยยย อิอิ) :) :) :)สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคร้าาาาคุณบุษ ;) ;)

Butsaya
07-03-2011, 02:08 PM
วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

http://www.youtube.com/v/VWZC7un7w6s?version=3&hl=th_TH

Butsaya
07-03-2011, 02:09 PM
วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

http://www.youtube.com/v/9X5Wrt9pYx8?version=3&hl=th_TH

Butsaya
07-03-2011, 02:11 PM
วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

http://www.youtube.com/v/uaP8u4Xc-Ck?version=3&hl=th_TH

Butsaya
07-03-2011, 02:18 PM
[center][b][size=14pt][color=blue]ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเกิดกุศลจิตทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย rungroj99

Butsaya
09-22-2011, 11:10 AM
ไปวัดไปวา-วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

วัดมเหยงค์ เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี

http://www.youtube.com/v/_Xzu4HTheIQ?version=3&hl=th_TH

ขอขอบคุณที่มาของการอัปโหลด :: โดย dhammamediachannel