PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประวัติท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)Butsaya
07-04-2011, 02:36 PM
ประวัติท่านพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

http://www.youtube.com/v/4MXw7s6_6w0?version=3&hl=th_TH