PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เปิดใจ รมต. ดูแล พศ. ลุยตั้งสำนักงานพุทธโลกpikulkaew
09-30-2011, 09:48 AM
http://newweb.bpct.org/images/stories/image/bpct/M_30218.jpg

รมต.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เปิดใจจากข้าวก้นบาตร สู่รัฐมนตรี พร้อมทำงานถวายพระพุทธศาสนา เดินหน้าสานนโยบายรัฐบาล พร้อมผลักดันตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาโลก และผลักดัน พระราชบัญญัติที่เป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนา

จากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนงานการปฏิบัติการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้แก่ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนอกจากนั้น ยังได้ กำกับดูแล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สศช. กพร. สำนักงานคณะ

กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๔ ในรายการธรรมะออนไลน์ ของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ขอสัมภาษณ์ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอทราบถึงแนวนโยบายที่จะขับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนา โดยพระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และ พล.อ.ดร.ธงชัย เกื้อสกุล รองประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดย นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ได้เปิดใจในรายการว่าตนเองนั้นไม่เคยลืมบุญคุณขอพระพุทธศาสนาเพราะได้โอกาส

จากพระพุทธศาสนา ทำให้สามารถสร้างตนเองขึ้นมาได้เพราะตอนเข้ามาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพฯ ได้มาขออาศัยเป็นลูกศิษย์วัดที่วัดดวงแข เขตปทุมวัน จนเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ทำให้สำนึกในข้าวก้นบาตรที่ได้เลี้ยงตนมา ดังนั้นเมื่อมารับหน้าที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้ตอบแทนพระคุณของพระพุทธศาสนา

และภาระงานนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนโยบายรัฐบาลนั้นชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ดังนั้นตนจะพลักดันให้เกิดสำนักงานพระพุทธศาสนาโลกให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด พร้อมสนับสนุนงานส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนา

ที่มา : ฝ่ายข่าวศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย