PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ปุจฉา-แก่นพระพุทธศาสนาคืออะไรแน่ ?Butsaya
10-27-2011, 03:35 PM
ปุจฉา-แก่นพระพุทธศาสนาคืออะไรแน่ ?
โดยท่านว.วิชรเมธี
ปุจฉา

แก่นพระพุทธศาสนาคืออะไรแน่ ศึกษาของครูบาอาจารย์แต่ละคนก็ตอบกันไปคนละอย่าง เลยทำให้ชักสับสน ?

วิสัชนา

ผู้ที่ก่อตั้งสั่งสอนพระพุทธศาสนาเป็นคนแรกก็คือพระพุทธเจ้า เมื่อเราต้องการทราบว่าอะไรคือแก่นของพระพุทธศาสนา
ก็ต้องยึดเอาคำตอบของพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ใช่ยึดเอาคำตอบของครูบาอาจารย์ของตนมาเป็นมาตรฐาน
เพราะหากเรายึดเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ของตนมาเป็นมาตรฐาน ลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็อาจก่อวิวาทะ
ถกแถลงแตกต่างกันออกไปเป็นหลายคำตอบ และเมื่อต่างคนต่างตอบก็จะพลอยทำให้เกิดความสับสนไม่มีที่สิ้นสุดและผล
ของการได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนนั้น ก็จะพลอยทำให้การศึกษา และปฏิบัติธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ปั่นป่วนรวนเร
ออกนอกลู่นอกทางได้อย่างง่ายดาย สุดท้ายเมื่อไม่รู้จักแก่นก็อาจเผลอไปคว้าเอาเปลือกมาเป็นแก่น แล้วก็พากันหลงยก
ย่องเชิดชูกันอยู่แต่เปลือกแต่กระพี้ของศาสนา ไปๆ มาๆ ก็อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน เพียงเพราะถือ
หางครูบาอาจารย์ของตนกันคนละฝ่าย

เมื่อมีใครถามว่าแก่นพุทธศาสนาคืออะไร คำตอบที่ง่าย สั้น ชัดเจน และถูกต้องที่สุด ก็คือ พระนิพพาน หรือ อิสรภาพ
ทางจิต คำตอบนี้มีพระพุทธวัจนะตรัสยืนยันเอาไว้ปรากฏอยู่ใน
มหาสาโรปมสูตร
(พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่ม ๑๒ ข้อ ๓๐๗ - ๓๒๔ หน้า ๓๔๐ - ๓๕๖) ดังนี้
๑. ลาภสักการะชื่อเสียง เปรียบเหมือน กิ่งและใบ
๒. ศีล เปรียบเหมือน สะเก็ด
๓. สมาธิ เปรียบเหมือน เปลือก
๔. ปัญญา เปรียบเหมือน กระพี้
๕. วิมุติหรืออิสรภาพ เปรียบเหมือน แก่น
คลิกเพื่อฟังและดาวน์โหลด (http://dc255.4shared.com/download/Ph6zcAKt/2_-_.mp3?tsid=20111027-083216-28a9b263)เสียงอ่านโดย
ดีเจสายซอ สมาชิกเว็บไซท์วัดเกาะวาลุการาม
จัดทำเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน