PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เหตุแห่งทุกข์chai.........
05-10-2012, 10:31 AM
ร่างกายคนเราเกิดขึ้นจากตัณหา
ธรรมโอวาท หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง

เหตุของความทุกข์จริง ๆ คือ ตัณหา
ได้แก่ความทะยานอยาก
... เมื่อเรามีตัณหาขึ้นแล้วร่างกายมันจึงมี
... อารมณ์จิตเรามีตัณหา มันจึงมีร่างกาย
ร่างกายเป็นจุดรับภาระของความทุกข์ทั้งหมด
ขึ้นชื่อว่าทุกข์ทุกอย่างที่เราจะมีขึ้นมาได้
ก็อาศัยร่างกายเป็นสำคัญ
ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็หมดตัณหา
ถ้าหมดทั้ง ๒ อย่าง คือหมดตัณหา
ก็ชื่อว่าหมดร่างกาย
ถ้าเราไม่ติดอยู่ในร่างกาย
ก็ชื่อว่าหมดตัณหา
คำว่าไม่ติดในร่างกายก็หมายถึงว่า
ไม่ติดอยู่ในร่างกายของเราด้วย
และก็ไม่ติดอยู่ในร่างกายของบุคคลอื่นด้วย
อารมณ์ไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใด ๆ ด้วย
โดยยอมรับนับถือกฎของธรรมดา
ที่เราเรียกกันว่า วิปัสสนาญาณตัวสุดท้าย
การยอมรับนับถือนี้ ก็หมายถึงว่าอารมณ์มันเฉย
คำว่า อารมณ์เฉยไม่ได้หมายความว่า
อารมณ์ไม่คิด ตามที่เขาบอกว่าอารมณ์ว่าง
ว่างโดยไม่คิดอะไรเลยนั้นไม่มีในชีวิตของคน