PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เผยความแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งยังเป็นความทุกข์ของสังคมไทยวันนี้Sri Visuthi Mongkol
05-28-2012, 11:31 AM
กรุงเทพฯ 27 พ.ค. 2555 - "สวนดุสิตโพล" เผยความแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้ง ยังคงเป็นความทุกข์ของสังคมไทย ณ วันนี้ ระบุสังคมไทยจะสุขได้หากคนไทยมีรอยยิ้มให้กัน การมองโลกในแง่ดี คิดบวก แนะตั้งสติ ทำใจยอมรับ เป็นวิธีสร้างความสุข แก้ความทุกข์ที่ดีที่สุด

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,328 คน ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2555
พบว่า "ความสุข" ที่ได้รับจากครอบครัว ส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 61.86 มาจากความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นที่คนในครอบครัวมีให้กัน เป็นห่วงเป็นใยเอื้ออาทรกัน รองลงมา
ร้อยละ 28.24 คือการได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทำกิจกรรมร่วมกัน ทานข้าว ไปเที่ยว ทำบุญ ส่วน "ความทุกข์" ที่ได้รับจากครอบครัว
ร้อยละ 43.03 ระบุมาจากการทะเลาะเบาะแว้ง ความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน ไม่พูดคุยกัน
ร้อยละ 30.33 มีปัญหาเรื่องการเงิน ยังคงมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก / คนในครอบครัวยังไม่สุขสบาย

ส่วน "ความสุข" ที่ได้รับจากภาพรวมของสังคมไทย
ร้อยละ 41.83 คือการมีรอยยิ้มให้กัน /ความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ร้อยละ 35.95 ความรักใคร่สามัคคีของคนในสังคม /ไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือแตกแยก และ
ร้อยละ 22.22 การเห็นคุณค่าของความเป็นไทย การรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไป

ส่วน "ความทุกข์" เกินครึ่งหรือ
ร้อยละ 58.39 คือ ความแตกแยก ขาดความสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่าย /การทะเลาะเบาะแว้ง ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา
ร้อยละ 21.92 ความเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ ต่างคนต่างเอาตัวรอด โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ค่าครองชีพสูง ของแพง /ภัยต่าง ๆ ในสังคม

อย่างไรก็ตาม "วิธีการสร้างความสุข"
คือ การมองโลกในแง่ดี คิดบวก /คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งเวลาให้กับตัวเอง ทำในสิ่งที่ชอบหรือที่อยากทำ เช่น ไปเที่ยว ทานข้าว พักผ่อนอยู่บ้าน

ส่วน "วิธีแก้ความทุกข์"
คือทำใจยอมรับ ตั้งสติ อย่าคิดมาก รู้จักปล่อยวาง พึ่งธรรมะ หันหน้าเข้าวัด นึกถึงคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ รู้จักประมาณตน อยู่อย่างพอเพียง.-สำนักข่าวไทยที่มา : สำนักข่าวไทย