PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : คำกลอนน้อมถวายอาลัย แด่ สมเด็จพระสังฆราชoubasika
10-30-2013, 11:35 AM
คำถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังวฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


http://www.youtube.com/watch?v=uXh_K3PfzH0

ดาวน์โหลดคลิปเสียง (http://www.4shared.com/mp3/w2okKeRm/__ou2_sow_duong_pa_ya_sok.html)


เสียงอ่านโดย
ดีเจอุบาสิกา จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดทำเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ
แด่ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่๑๙ ด้วยเศียรเกล้า

(Anatta)
11-02-2013, 08:15 PM
คำถวายอภิสัมมานสักการะ แด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

http://img.tnews.co.th/tnews_1304418284_4209.jpg

คลิกเพื่อรับฟังและดาวน์โหลด (http://www.4shared.com/mp3/RNxNwJn5/_561031_Anatta.html)

เสียงอ่านโดย
ดีเจ อนัตตา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จัดทำเพื่อถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า

Sri Visuthi Mongkol
11-13-2013, 01:48 PM
http://www.watkoh.com/board/attachment.php?attachmentid=158&d=1384325281


ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยเศียรเกล้า


สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช
ทรงเป็นปราชญ์พุทธศาสน์ประเสริฐศรี
เป็นพระอาจารย์ อภิบาลพระภูมี
ทั้งโลกยกสดุดี ผู้นำธรรม
๑๐๐ ปี จะมีสักเพียงหนึ่ง
พระผู้ซึ่งปฏิบัติ ปริยัติล้ำ
เป็นตัวอย่างทางเยี่ยมที่ทรงย้ำ
ชีวิตนี้สำคัญแต่น้อยจริง
มาบัดนี้ทรงแจ้งธรรมเป็นท้ายสุด
คือมรณานุสสติแท้ทุกสิ่ง
ขอถวายอภิสัมมานสักการยิ่ง
แด่พระมิ่งสังฆราชด้วยอาลัย

ประพันธ์ถวายและเสียงอ่านโดยดีเจนุ๊กนิ๊ก

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง (http://www.4shared.com/mp3/wk0Q07ka/__________1_.html)

Sri Visuthi Mongkol
11-13-2013, 01:57 PM
http://www.watkoh.com/board/attachment.php?attachmentid=159&d=1384325527

ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยเศียรเกล้าสมเด็จพระสังฆราช ปราชญ์แห่งพุทธ
พระพิศุทธิ์ศุภศาสนศรี
ทรงเผยแผ่คำธรรมะพระคัมภีร์
ทั้งธานีสงบสุขสันติวงศ์
ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสน์
ฆราวาสสรรเสริญเจริญสงฆ์
ต่างยึดมั่นคำธรรมะพระพุทธองค์
สืบดำรงอยู่คู่คามสยามไทย
พระกรณียกิจเอนกอนันต์
ทุกเขตขันธ์พุทธศาสน์สว่างสไว
เพี้ยงแผ่นทองผุดผ่องผองอำไพ
ผืนผไทบริสุทธิ์พุทธธรรม์
เหล่าข้าไท้ระลึกมั่นสำคัญอยู่
แด่พระผู้สถิตเป็นมิ่งขวัญ
แห่งชาวพุทธทั่วโลก โศกรำพัน
อภิวันท์เทิดพระเกียรติพระองค์เอย

ประพันธ์โดย รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
เสียงอ่านโดย ดีเจนุ๊กนิ๊ก


ดาวน์โหลดไฟล์ (http://www.4shared.com/mp3/8on_r-FN/____________2.html)

Sri Visuthi Mongkol
11-13-2013, 02:14 PM
http://www.watkoh.com/board/attachment.php?attachmentid=160&d=1384326861

ขอถวายอภิสัมมานสักการะแด่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ด้วยเศียรเกล้า

๏ ประณามพจน์พิสุทธิ์แจ้ง จารคุณ
สมเด็จพระสังฆราชบุญ เบิกหล้า
ล้ำเลิศพระการุณย์ ปวงพสก
โดยพระธรรมเจิดจ้า กล่อมให้สุขศานต์

๏ พระปานประทีปล้ำ จำรัส
อุปัชฌยาทรงสวัสดิ์ บาทเบื้อง
ไตรรัตน์เพริศพิพัฒน์ เพ็ญชีพ ชนแฮ
“แสงส่องใจ” รุ่งเรื้อง หลีกพ้นพาลภัย

๏ ใสสว่างกระจ่างจิตเปลื้อง อนธกาล
โอวาทประกาศธรรมปาน ก่องแก้ว
สว่างโลกสว่างชนศาน- ติสุขยั่ง- ยืนแฮ
นำพุทธศาสน์เพริศแพร้ว โลกน้อมประณตคุณ

๏ อดุลยกิจเกริกก้อง โลกา
ตามบาทพระศาสดา ถ่องถ้วน
ปารเมศพิเศษปรา- กฏช่วง- โชติแฮ
เหนือเกศปรีชเยศล้วน แหล่งหล้าสาธุการ

ประพันธ์โดย คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
เสียงอ่านโดย ดีเจนุ๊กนิ๊ก

ดาวน์โหลดไฟล์ (http://www.4shared.com/mp3/DDZoj4tf/____________3.html)