PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : แบบมาตราฐาน ศาสนสถานเพื่อประชาชนDAO
11-04-2008, 10:52 AM
แบบมาตราฐาน ศาสนสถานเพื่อประชาชน


http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคกลาง-1.jpg


พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ 1

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา3,049,000บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 3,282,000 บาท
http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคกลาง-2.jpg


พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ 2

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 5,846,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 6,049,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคกลาง-3.jpg

พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ 3

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 10,028,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 10,409,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคกลาง-4.jpg


พระอุโบสถภาคกลาง แบบที่ 4

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 4,219,000 บาท
มีต่อคะ

DAO
11-04-2008, 10:56 AM
http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคเหนือ.jpg


พระวิหารภาคเหนือ

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 7,854,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา8,207,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคอีสาน.jpg


พระอุโบสถภาคอีสาน

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 1,832,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 1,908,000 บาทhttp://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-1/อุโบสถภาคใต้.jpg


พระอุโบสถภาคใต้

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 11,059,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา11,299,000 บาทมีต่อคะ

DAO
11-04-2008, 11:03 AM
แบบมาตราฐานพุทธศาสนสถาน 2


http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-2/เปรียญกลางใหญ่-1.jpg


ศาลาการเปรียญภาคกลาง ขนาดใหญ่

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา11,123,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 11,581,000 บาท
http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-2/เปรียญกลางใหญ่-2.jpg


ศาลาการเปรียญภาคกลาง ขนาดเล็ก

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 2,614,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 2,694,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-2/เปรียญเหนือ.jpg


ศาลาการเปรียญ ภาคเหนือ

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 7,370,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 7,502,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-2/เปรียญอีสาน.jpg


ศาลาการเปรียญ ภาคอีสาน

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 6,937,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 7,070,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-2/เปรียญใต้.jpgศาลาการเปรียญ ภาคใต้

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 6,835,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 6,972,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-2/กุฏิเจ้าอาวาส.jpg


กุฎิเจ้าอาวาส (แบบสำนักพระพุทธ)

ราคาก่อสร้าง 6,226,000 บาทมีต่อคะ

DAO
11-04-2008, 11:19 AM
แบบมาตราฐานพุทธศาสนสถาน 3
http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-3/ฌาปนสถานคู่.jpg


ฌาปนสถานเตาคู่

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา12,238,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 12,497,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-3/ฌาปนสถานเดี่ยว.jpg


ฌาปนสถานเตาเดี่ยว

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา6,226,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 6,363,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-3/ศาลาบำเพ็ญใหญ่.jpg


ศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดใหญ่

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 5,462,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 5,601,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-3/ศาลาบำเพ็ญเล็ก.jpg


ศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดเล็ก

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 4,092,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา 4,167,000 บาท


http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-3/หอระฆัง.jpgหอระฆัง

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 584,000 บาท
แบบฐานรากตอกเสาเข็มราคา601,000 บาท

http://www.dpt.go.th/sub-web/regionalweb/phatthalung/images/พุทธ-3/หอระฆังหอกลอง.jpg


หอกลอง หอระฆัง

แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มราคา 742,000 บาทขอขอบคุณที่มาคะ http://www.igetweb.com/www/watpajit/index.php?mo=3&art=199385