PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : งานฉลอง 150 ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดยิ่งใหญ่ 7 - 14 มิถุนายน นี้freshbuu
06-05-2015, 09:34 AM
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร พระอารามหลวงประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ จึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม สร้างขึ้นในที่ดินที่เคยเป็นสวนกาแฟของหลวงโดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2407 หลังจากทรงสร้างเสร็จแล้ว ทรงผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2408 และได้ทรงอาราธนาพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว ป.9) หรือสามเณรสา ผู้สอบเปรียญ 9 ประโยคได้ขณะเป็นสามเณร เป็นสามเณรนาคหลวง เปรียญธรรมรูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดบวรนิเวศวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2408 ปีฉลู ทรงกระทำการสมโภชทั้งเจ้าอาวาสและวัดใหม่เป็นเวลา 3 วัน กระทั่งปัจจุบันวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามครบรอบ 150 ปี และได้จัดให้มีพิธีฉลองอย่างยิ่งใหญ่
พระครูวินัยธร อารยพงศ์ อารยธมฺโม เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐฯ กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถืองานสำคัญในรอบ 150 ปีที่ทางวัดจะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภายในวัดราชประดิษฐมหาสีมารามอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต”
โดยกิจกรรมภายในงานฉลอง 150 ปีวัดราชประดิษฐฯ ที่เป็นพิเศษประกอบด้วย การเปิดพระวิหารหลวงทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งนับเป็นครั้งแรกใน 150 ปี เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ถวายสักการะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และพระมหากษัตริย์ในคราวเดียวกัน ได้แก่ พระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานในพระวิหารหลวง และพระนิรันตราย ที่หมายถึงปราศจากภัย (พระพุทธ) ปราสาทพระไตรปิฏก (พระธรรม) พระรูปหล่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปฺสสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ปฐมเจ้าอาวาส (พระสงฆ์) และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหากษัตริย์) จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระราชพิธี 12 เดือน ที่รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้วาดไว้ ภายในพระวิหารหลวง และสถาปัตยกรรมที่น่าชมต่างๆ อาทิ อุโบสถ์หินอ่อนแห่งแรกของเมืองไทย หอระฆังและระฆังพระปรมาภิไธย ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งมีที่เดียว พิเศษสุดเปิดพระที่นั่งทรงธรรม หรือการเปรียญ ชมดาราเพดานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวราภรณ์ และธรรมาสน์มงกุฎแห่งสยามประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา เช่น การทำบุญสร้างไหกระเทียม การถวายประทีปเป็นพุทธบูชา ณ ปาสาณเจดีย์ ตามกำลังบทสวดนวัคหายุสมธัมม์ หรือที่เรียกว่า นพเคราะห์หลวง และเวทีการแสดงสังคีตศิลป์ การแสดงละครนอก ละครในที่หาชมได้ยากยิ่ง และกิจกรรมอีกคับคั่ง การออกร้านสาธิตหัตถกรรมจากสำนักช่างสิบหมู่ และฝีมือนักเรียนช่างวังหลวง การประกวดเครื่องแขวนไทย และอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานคร การแสดงนิทรรศการเฉลิมราชประดิษฐสถิต 150 ปี
สำหรับประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 150 ปี ได้ในวันที่ 7-14 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป วัดราชประดิษฐสถิตสีมารามใกล้วัดพระแก้วและกระทรวงกลาโหมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเส้นทางได้ที่ 02-622-2076 , 086-511-7234, 086-500-6123,084-462-4599 รถประจำทางที่ผ่าน สาย 1,2,12 และสาย 60