PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๕ เน้นสันติภาพของโลก*8q*
11-05-2008, 04:52 PM
MBU NEWS รายงานข่าวจากเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่นว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อธิการบดี มมร (พระเทพปริยัติวิมล)และคณะผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช (พระธรรมวราจารย์) พร้อมคณะผู้บริหาร มมร อีก ๔ รูป ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์กลางคณะสงฆ์มหายานนิกายเนนบุทสุชุ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมการประชุมตามกำหนดการในวันที่ ๓ และ ๔ เน้นประเด็นความร่วมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานทางพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดสันติภาพของโลก


รายงานข่าวจาก MBU NEWS เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อธิการบดี มมร (พระเทพปริยัติวิมล)และคณะผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช (พระธรรมวราจารย์) พร้อมคณะผู้บริหาร มมร อีก ๔ รูป ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์กลางคณะสงฆ์มหายานนิกายเนนบุทสุชุ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมการประชุมตามกำหนดการในวันที่ ๓ และ ๔ เน้นประเด็นความร่วมมือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาออกสู่สังคมโลกมากยิ่งขึ้น ประสานร่วมมือกันทั้งนิกายมหายาน เถรวาท และนิกายอื่น ๆ ให้เป็นเอกภาพ เน้นปฏิบัติการเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือและสื่อทุกประเภท ให้หลักคำสอนต่าง ๆ เข้าถึงชุมชนชาวโลกในทุกประเทศอย่างกว้างขวาง ใช้จุดเด่นของพุทธศาสนาคือเป็นคำสอนที่ทำให้ประชาชาติได้ใช้หลักเหตุผล หลักสัจจธรรม และเป็นหลักคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้เกิดความสุขสงบร่มเย็น ลดความขัดแย้งและไม่ก่อสงครามในสังคมโลก ส่งผลให้เกิดสันติภาพแก่โลกอย่างแท้จริง

การจัดประชุมสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาแห่งโลก ครังที่ ๕ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยลำดับ มีประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และมีผลต่อพุทธศาสนาในระดับโลกอย่างชัดเจนแน่นอน ซึ่งทางสำนักข่าว MBU News จะได้ติดตามอย่างไกล้ชิดและนำเสนอแก่ทุกท่านต่อไป
http://www.mbu.ac.th/images/stories/Buddhistsummit_5/mbu_jp_04_05.jpg
http://www.mbu.ac.th/images/stories/Buddhistsummit_5/mbu_jp_04_06.jpg

http://www.mbu.ac.th/images/stories/Buddhistsummit_5/mbu_jp_04_07.jpg
http://www.mbu.ac.th/images/stories/Buddhistsummit_5/mbu_jp_04_10.jpg
http://www.mbu.ac.th/images/stories/Buddhistsummit_5/mbu_jp_04_01.jpg
http://www.mbu.ac.th/images/stories/Buddhistsummit_5/mbu_jp_04_02.jpg
http://board.agalico.com/showthread.php?t=24227

ขอบคุนเพือนอกาลิโกครับ

james2555
01-03-2011, 01:27 PM
สาธุครับ อนุโมทนาบุญครับ ขอให้เจริญในธรรมตลอดปี 2554 :D