PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยาDAO
11-06-2008, 04:47 PM
http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watniwetthammaprawat.jpg
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร


วัดนิเวศธรรมประวัติ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421 อาคารและการตกแต่งทำแบบโกธิค มีกระจกสีประดับอย่างสวยงาม

ภายในเป็นแบบฝรั่ง แม้แต่ฐานที่ประดิษฐานพระประทาน คือ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และพระสาวกก็ไม่ได้ทำเป็นฐานชุกชีอย่างในโบสถ์ทั่วไป แต่ทำเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์คริสต์ ช่องหน้าต่างที่เจาะไว้ก็เป็นหน้าต่างโค้ง ที่ฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าพระประธานจะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสี เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5

ด้านขวามือของพระอุโบสถนั้น มีหอแห่งหนึ่ง คือ หอประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน ตรงข้ามกับหอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอประดิษฐานพระพุทธศิลาเก่าแก่ปางนาคปรก อันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี ฝีมือช่างขอมอายุเก่าแก่นับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่ ที่แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ถัดไปอีกไม่ไกลนักเป็นหมู่ศิลาชนิดต่างๆ ที่มีในประเทศไทย เป็นที่บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และราชสกุลดิศกุล

เมื่อเข้าชมพระราชวังบางปะอินแล้ว สามารถข้ามไปชมวัดนิเวศธรรมประวัติได้ โดยกระเช้าสำหรับส่งผู้โดยสารประมาณครั้งละ 6-8 คน ค่าโดยสารแล้วแต่บริจาค
http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watniwet.jpgพระพุทธนฤมลธรรโมภาส - พระประทานในพระอุโบสถ


http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watniwet1.gifhttp://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watniwet2.gif

http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watniwet3.gif
http://www.dhammathai.org/watthai/central/pic/watniwet4.gif


วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐


ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammathai.org/watthai/central/watniwetdhammaprawat.php