PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จ.เชียงใหม่DAO
11-11-2008, 10:57 AM
http://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong3.jpgวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นตรี


วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อพุทธศักราช ๑๙๙๔ โดยนายสร้อย นางเม็ง เป็นผู้สร้างขึ้นบนดอยจอมทอง จึงได้ชื่อว่า “ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ” สูงจากที่ราบ ๑๐ เมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอเมือง เชียงใหม่ ๕๘ กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาเรียกว่า "ดอยอินทนนท์" และลำน้ำแม่กลาง วัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

- ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๐
- ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๖
- ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๒๔ ของกรมการศาสนา
- กระทรวงศึกษาธิการได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๘ ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการhttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong1.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong2.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong4.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong5.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong6.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong7.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong8.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong9.jpghttp://www.dhammathai.org/watthai/north/pic/chomthong10.jpgวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐
โทร. ๐๕๓-๘๒๖-๘๖๙


ขอขอบคุณที่มาคะ http://www.dhammathai.org/watthai/north/watprathatsrijomthong.php