ผลแห่งกรรมดี-กรรมชั่วทำให้มนุษย์มีชีวิตที่แตกต่างกันการกระทำดีหรือชั่วใดๆก็ตาม
จงอย่าคิดว่าฟ้าดินไม่รู้เห็นเพียงแต่ผลกรรมจะติดตามมาสนองช้าหรือเร็วเท่านั้น

ครั้งนั้น...