พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ
http://www.dhammathai.org/store/talk/data/imagefiles/142.jpg
ร้อยดวงดาวส่องแสงพราวบนราวฟ้า
แทนมาลาน้อมบูชาศรัทธามั่น
ในองค์คุณพุทธศาสดาจอมราชันย์ ...